Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
SIWZ
Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
Załącznik nr 2 (formularz asortymentowo – cenowy)
Załącznik nr 3 (umowa – wzór)
Załącznik nr 4 PDF (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia *.pdf)
Załącznik nr 4 XML (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia *.xml)
Załącznik nr 5 (Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej)

Odpowiedzi do SIWZ z dnia 27.03.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.03.2018r.
SIWZ po modyfikacji w dniu 27.03.2018r.
Załącznik nr 1 (formularz ofertowy) – po modyfikacji w dniu 27.03.2018r.
Załącznik nr 2 (formularz asortymentowo – cenowy) – po modyfikacji w dniu 27.03.2018r.
Załącznik nr 3 (umowa – wzór) – po modyfikacji w dniu 27.03.2018r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 13.04.2018r.

Informacja o wyborze oferty, pakiety: 1, 3, 26, 36 z dnia 30.04.2018r.
Informacja o wyborze oferty, pakiety: 2, 4-25, 27-35, 37 z dnia 30.04.2018r.