Zasady  udostępniania dokumentacji  medycznej 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku  prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych przepisami:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (tj. Dz. U. Nr 112, poz.654 z póź. zm.),
 2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, 1524 ),
 3. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (  tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1845, z 2018 r. poz. 697 ),
 4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723 ),
 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 2069).

Szpital zapewnia ochronę danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia oraz wszystkich innych danych zawartych w dokumentacji, o której mowa powyżej.

Na zasadach określonych wyżej cytowanymi przepisami, z uwzględnieniem w szczególności poniższych reguł Szpital udostępnia dokumentację medyczną:

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np.: dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy,
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem stosownego dokumentu:
  a) rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego;
  b) opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.)
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta wskazanej w dokumentacji medycznej. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną oraz jej udostępnienia ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.

Formy udostępniania

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

 1. Do wglądu w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej,
 2. Poprzez sporządzenie i wydanie kopii (wyciągów, odpisów) dokumentacji papierowej lub wyników badań na nośnikach elektronicznych,
 3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia , tylko w szczególnych przypadkach – gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji w innej formie mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

W celu otrzymania kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej (w tym wyników badań) pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa do Szpitala ,”Wniosek  (pisemny lub ustny) o wydanie kopii (wyciągu, odpisu, wyniku badań) dokumentacji medycznej” – Wniosek w formie pisemnej do pobrania poniżej.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w:

 • Sekretariacie SPZZOZ – w przypadku dokumentacji szpitalnej (budynek Dyrekcji)
 • W Rejestracji Przychodni Specjalistycznej – w przypadku dokumentacji z poradni specjalistycznych (budynek szpitala – główne wejście)

W przypadku planowanego odbioru kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji Szpitala, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej”

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta , organom i uprawnionym podmiotom następuje na podstawie decyzji Dyrektora Zakładu.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej formie wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub na informatycznym nośniku danych pobierana jest opłata.
Nie pobiera się opłaty o której mowa powyżej od pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego po raz pierwszy w żądanym zakresie w postaci wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub na informatycznym nośniku danych.

Sprawy z zakresu udostępniania dokumentacji medycznej w  SP ZZOZ  prowadzi Sekcja Marketingu i Statystyki Medycznej tel. (48)378-35-43

16 listopada 2022, Szpital Lipsko