Zakładem kieruje:
Kierownik   – mgr Ewa Pietuszko
Pielęgniarka koordynująca – mgr Justyna Małaczek –specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Telefony kontaktowe:
Kierownik – 48 378 36 43
Dyżurka pielęgniarek (odcinek A) – 48 378 36 45
Dyżurka pielęgniarek (odcinek B) – (48) 378 36 41
Administracja: 48 378 36 10
Oddziałowa –  48 378 36 44
e-mail: zpo.kierownik@szpitallipsko.pl

Liczba łóżek – 60
Dokumenty potrzebne do przyjęcia  do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego   pobierz

INFORMACJA DODATKOWA

 • Komplet dokumentów do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Lipsku (w oryginale) należy złożyć w administracji Zakładu         ( ul. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko)
 • Składana dokumentacja musi być kompletna – w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu wniosek nie będzie przyjęty i rozpatrywany.

Do kompletnej dokumentacji należy dołączyć:

 • decyzję potwierdzającą dochody pacjenta i odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne (lub odcinek emerytury) – decyzja ZUS, KRUS, MOPS lub inne.
 • karty informacyjne dotychczasowego leczenia
 • kserokopia pełnomocnictwa lub sądowego ustanowienia opiekuna prawnego/ kuratora osoby niepełnosprawnej (oryginał do wglądu)

UWAGA:
Proszę zwrócić uwagę, aby na dokumentach były pieczątki z Regonem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a na Skierowaniu pieczęć z VII i VIII kodem resortowym.

Pacjent przyjmowany do Zakładu powinien posiadać konto bankowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Kierownik         48 37 83 643
Administracja  48 37 83 610

Możliwości diagnostyczne i lecznicze:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy funkcjonuje od 2000r na podstawie umowy z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Obejmuje swoją opieką   pacjentów, zapewniając  im kompleksowe świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, lecznicze, rehabilitacyjne, psychoterapeutyczne, logopedyczne i socjalne konieczne do umacniania i poprawy stanu zdrowia pacjenta w holistycznym jego ujęciu. Zakres udzielanych  świadczeń medycznych obejmuje:

 • profesjonalną, całodobową opiekę pielęgniarską,
 • profesjonalną, całodobową opiekę lekarską,
 • dostępność do lekarzy specjalistów i konsultacje zgodnie z potrzebami,
 • rehabilitację ogólno-usprawniającą przy łóżku pacjenta i na sali rehabilitacyjnej,
 • zajęcia terapeutyczne z zakresu terapii:
  • psychologicznej
  • logopedycznej
  • zajęciowej
 • zabezpieczenie w leki, opatrunki, środki higieniczne konieczne do kontynuacji leczenia i doraźnie zlecone przez lekarza zakładu,
 • wykonanie niezbędnych do terapii badań,
 • edukację zdrowotną pacjentów i ich rodzin,
 • zapewnienie zleconego transportu,
 • opiekę duszpasterską pacjentom i ich rodzinom.

Warunki lokalowe:

 • pacjenci przebywają 1, 2, 3, 4  osobowych  pokojach z łazienkami,
 • gabinet rehabilitacyjny,
 • sala dziennego pobytu,
 • gabinet zabiegowy,
 • pomieszczenia administracyjne,
 • pacjenci mają możliwość korzystania z ogrodu szpitalnego gdzie organizowane są zajęcia z terapii zajęciowej – m.in. grilowanie,
 • uczestniczą w systematycznie organizowanych uroczystościach świątecznych, mszach świętych i innych,
 • korzystają z dobrze wyposażonej sali terapii zajęciowej.

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy dysponuje specjalistycznym sprzętem niezbędnym do usprawniania pacjentów i ich pielęgnacji. Zapewnia miłą, pełną serdeczności atmosferę. W Zakładzie pracuje wysoko wykwalifikowany personel, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje

 • 3 lekarzy specjalistów
 • 23 pielęgniarki
 • 3 opiekunów  medycznych
 • 4 fizjoterapeutów
 • terapeuta zajęciowy
 • psycholog
 • logopeda
 • kapelan
 • 4 sprzątaczki

Personel pielęgniarski pracujący w zakładzie posiada profesjonalne przygotowanie z zakresu opieki długoterminowej.

Należy pamiętać, że Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy to nie to samo, co Dom Pomocy Społecznej. Zakład opiekuńczy jest przeznaczony dla osób wymagających nadzoru specjalistycznego, mających określone problemy zdrowotne oraz istotne niedobory w samoopiece. Nie mogą, więc przebywać w nim osoby kwalifikujące się do Domów Pomocy Społecznej albo, u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

Informacje dotyczące pobytu w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym:

 1. ZPO przyjmuje pacjentów z całego kraju na podstawie dokumentów wymaganych przez NFZ dostępnych w Zakładzie lub na stronie  www.szpitallipsko.pl
 2. Świadczeniobiorca przebywający w ZPO ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.
 3. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu  świadczeniobiorcy.
 4. Do Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego mogą zostać przyjęci pacjenci z rozpoznaniem choroby przewlekłej  wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności zwaną skalą Barthel otrzymałi 40 punktów lub mniej.
 5. Przeciwwskazaniem do przyjęcia do Zakładu jest: zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
 6. Pacjent w dowolnym momencie pobytu w ZPO ma prawo do wypisu na „własne żądanie”. Z wnioskiem o powyższy wypis może wystąpić sam pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy.
 7. Pobyt pacjenta w Zakładzie  nie jest bezterminowy, a Zakład ma obowiązek wypisać pacjenta do domu w przypadku poprawy stanu zdrowia i uzyskaniu w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel)  powyżej 40 punktów  (ocena jest przeprowadzana raz w miesiącu).
 8. Zgodę na przyjęcie pacjenta do tutejszego Zakładu może wyrazić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku gdy stan osoby ubiegającej się o przyjęcie do placówki nie pozwala na  świadome wyrażenie zgody na przyjęcie, a osoba ta nie posiada przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

Rozliczenia finansowe prowadzi pracownik  sekcji  finansowo-księgowej.

14 maja 2023, Ewa Pietuszko