Pielęgniarka koordynująca: mgr Grażyna Piskorowska

Telefon kontaktowy: (48) 378-36-82

             (48)  502 789 279

                                    (48)  500 332 908

Numer alarmowy Ratownictwa Medycznego: 999    lub     112

Zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych), udzielane są bez skierowania oraz realizowane przez lekarzy i pielęgniarki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08:00 dnia danego do godz. 08:00 dnia następnego.

Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Lekarz dyżurujący w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udziela porad:

 • w przychodni;
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych);

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.

Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Ze świadczeń nocnej lub świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej korzystamy  w przypadku

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie  Przychodni, w której przyjmuje lekarz rodzinny może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Transport sanitarny działający w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest realizowany na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Transport sanitarny bezpłatny przysługuje :

 • osobom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie pacjenta
 • w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w innej placówce leczniczej, wynikającej z potrzeby zachowania ciągłości leczenia

Oprócz transportów szpitalnych, na zlecenie lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Transport Sanitarny dokonuje przewozów pacjentów do naszego szpitala z Gminnych Ośrodków Zdrowia oraz z miejsca zamieszkania chorego.

ZESPOŁY  RATOWNICTWA  MEDYCZNEGO

Zespół ratownictwa medycznego jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, podejmującą medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, spełniającą wymagania określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 •  zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny

Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczne środki transportu sanitarnego, spełniające cechy techniczne, jakościowe    wraz z   pełnym nowoczesnym wyposażeniem.

Zespoły Ratownictwa Medycznego w Lipsku obejmują swą opieką wszystkich mieszkańców gmin – Lipsko, Ciepielów, Sienno, Solec, Chotcza oraz tych chorych spoza rejonu, których życie i zdrowie jest zagrożone. Pielęgniarki systemu oraz ratownicy medyczni   posiadają odpowiednie kwalifikacje i ciągle je podwyższają poprzez udział w kursach i szkoleniach.

Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy :

 • przede wszystkim zachować spokój !
 • zadzwonić :  z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na numer : 999   lub    112

Po zgłoszeniu się dyspozytora należy podać :

 • dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
 • powód wezwania – co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)
 • kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć)
 • kto wzywa Zespół Ratownictwa Medycznego (imię i nazwisko, numer telefonu)
 • odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora
 • dostosować się do jego zaleceń w zakresie udzielenia pierwszej pomocy
 • wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami :
  „wezwanie przyjęte”.

PAMIĘTAJ ! Nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki ! 

PAMIĘTAJ PACJENCIE !!!

DZWONIĄC NA NUMER 999 POŁĄCZYSZ SIĘ Z DYSPOZYTOREM MEDYCZNYM W RADOMIU

20 listopada 2020, Ewa Pietuszko