Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Pacjencie!

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku,, z siedzibą w Lipsku przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest:

Pan Mateusz Kaproń

W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi  prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)

e-mailowo:

pod adresem: iod@szpitallipsko.pl

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w SPZZOZ w Lipsku.

Udostępniamy dane osobowe:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej.

Dane będą przechowywane:

Jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług  i wynikający z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. zawodach lekarza i lekarza dentysty
  • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pacjencie masz prawo:

do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2 stycznia 2019, Ewa Pietuszko