Nadrzędnym celem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie, zapewniając pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.

Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.

Zadania stojące przed naszą placówką w zakresie zarządzania jakością są realizowane przez:

  • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług,
  • rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych,
  • systematyczne analizowanie realizacji usług zakontraktowanych świadczeń,
  • stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy, umiejętności zawodowej pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
  • doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków bytowych pacjenta,
  • sumienne wypełniane powierzonych obowiązków z poczuciem godności własnej i poszanowaniem godności innych, kierując się zasadami etyki obowiązującymi pracowników służby zdrowia,
  • dążenie do poprawy warunków pracy personelu.

Kierownictwo SPZZOZ w Lipsku dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Zakład nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

Powyższa polityka jest znana pracownikom oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom.

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe okresowo weryfikowane przez Kierownictwo zakładu.

Dyrekcja SPZZOZ w Lipsku zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

 

                                                                                                                                            Dyrektor  SPZZOZ w Lipsku

                                                                                                                                                     mgr  Nina Siejko

                                                                                                                                                                                                                                                  Lipsko: 2017-10-31    Wydanie IV 

                                         

10 lipca 2018, Szpital Lipsko