Regulamin Organizacyjny

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Lipsku

tekst jednolity z dnia 31. 07. 2018 r.

DZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą niebędącym przedsiębiorcą pod nazwą Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lipsku, ul. Śniadeckiego 2.

§ 2

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotne w Lipsku, ul. Śniadeckiego 2, zwany dalej „Zespołem”, działa w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.);
3. Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej zatwierdzonego Radą Powiatu w Lipsku.
4. Innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających zastosowanie do Zespołu z uwagi na przedmiot i zakres jego działania.

§ 3

1. Zespół ma osobowość prawną i jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – nr wpisu KRS 0000061462 .

2. Zespół działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Powiat Lipski.

§ 4

1. Podmiotem tworzącym Zespół jest Rada Powiatu Lipskiego, która sprawuje jednocześnie nadzór nad działalnością Zespołu.

2. Nadzór nad zgodnością działań Zespołu sprawowany jest zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutu Zespołu oraz niniejszego Regulaminu.

§ 5

Siedziba Zespołu mieści się w Lipsku przy ul. Śniadeckiego 2.

§ 6

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. ,,Zespole” – rozumie się przez to Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, ul. Śniadeckiego 2.
2. „Regulaminie” – rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku;
3. „Kierowniku Zakładu” – rozumie się przez to powołanego przez Zarząd Powiatu Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku,
4. „Szpitalu”, „Oddziale”, „Dziale”, „Pracowni”, „Przychodni”, „Poradni” – rozumie się przez to komórki organizacyjne Zespołu;
5. „Ordynatorze” – rozumie się przez to kierownika oddziału szpitalnego;
6. „Pacjencie” – rozumie się przez to osobę fizyczną ubiegającą się lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych.

DZIAŁ II
Cele i zadania Zespołu

§ 7

1. Głównym celem Zespołu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta.

2. Celem Zespołu jest również udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu, poprawie i ratowaniu zdrowia, prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób, promocja zdrowia, a w miarę możliwości również uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz dokształcanie pracowników, mające na celu podnoszenie kwalifikacji.

§ 8

Zadaniem Zespołu jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania osobom, których stan zdrowia tego wymaga, w szczególności związanych:

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. Sprawowanie opieki stacjonarnej w specjalnościach reprezentowanych przez Zespół poprzez udzielanie świadczeń diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych oraz świadczeń z zakresu opieki długoterminowej.
2. Udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych przez poradnie działające w Zespole.
3. Udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i ratownictwa medycznego.
4. Wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie i laboratorium diagnostyczne.
5. Promocja zdrowia.
6. Prowadzenie działalności usługowej i administracyjnej dla jednostek podstawowej opieki zdrowotnej.
7. Ułatwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Zespołu, w szczególności pracownikom wykonującym zawody medyczne.
8. Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej m.in. na: wynajmowaniu pomieszczeń, sprzedaży usług medycznych i gospodarczych (kuchnia, pralnia) i prowadzeniu apteki ogólnodostępnej.
9. Prowadzenie edukacji pozaszkolnej pielęgniarek i położnych.
10. Realizowanie zadań obronnych w zakresie objętym planem przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa. Przedmiotowy plan stanowi odrębny dokument.
11. Prowadzenie działalności związanej z przygotowywaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 9
Zakres udzielanych przez Zespół świadczeń zdrowotnych obejmuje:
a) badanie i poradę lekarską,
b) leczenie i pielęgnację chorych,
c) rehabilitację leczniczą,
d) opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem, oraz noworodkiem,
e) badania diagnostyczne,
f) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
h) działania profilaktyczne.

§ 10

Przy wykonywaniu zadań określonych w Statucie Zespół współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi, służbami sanitarno-epidemiologicznymi, regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, placówkami naukowo-badawczymi, z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami naukowymi, samorządami zawodów medycznych oraz innymi podmiotami.

§ 11

1. Zespół może realizować inne zadania zlecone przez podmiot tworzący, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. Zespół może prowadzić również wyodrębnioną działalność gospodarczą, z której zysk przeznaczany będzie w całości na realizację zadań statutowych Zespołu.

3. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole określają wewnętrzne akty normatywne obowiązujące w Zespole, wprowadzone przez Dyrektora.

DZIAŁ III
Organizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych

§ 12

1. Zespołem kieruje Dyrektor, odpowiedzialny za jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Obsady na stanowisku Dyrektora Zespołu dokonuje się w trybie określonym przez Ustawę z dn. 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej / Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póż. zm. /.
§ 13

Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.

§ 14

Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy:

– zastępców dyrektora ds. lecznictwa – w zakresie lecznictwa, poradnictwa, profilaktyki, diagnostyki i gospodarki lekami,
– zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych – w zakresie spraw administracyjno-technicznych, infrastruktury, zaopatrzenia,
– głównego księgowego – w zakresie zarządzania finansami, rachunkowością,
– naczelnej pielęgniarki – w zakresie organizacji, nadzoru i koordynacji pracy personelu pielęgniarskiego i położnych,
– kierowników jednostek i komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy – w zakresie wynikającym z przedmiotu, zakresu i rodzaju poszczególnych komórek .

§ 15

Stanowiska podległe bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu:
a) Z-ca dyrektora ds. lecznictwa,
b) Z-ca dyrektora ds. administracyjno – technicznych,
c) Naczelna Pielęgniarka,
d) Główny Księgowy,
e) Kierownik Sekcji Służb Pracowniczych,
f) Kierownik Sekcji Marketingu i Statystyki Medycznej,
g) Radca Prawny,
h) Inspektor BHP,
i) Inspektor OC i tajnej kancelarii,
j) Kapelan,
k) Kierownik Zakładów Opieki Długoterminowej,
l) Pełnomocnik ds. jakości.

§ 16

Stanowiska podległe Z-cy dyrektora ds. lecznictwa:
a) Ordynatorzy i kierownicy oddziałów szpitalnych,
b) Kierownicy pracowni diagnostyki medycznej,
c) Asystent ds. sanitarno – epidemiologicznych,
d) Pielęgniarka epidemiologiczna.

§ 17

Stanowiska podległe Z-cy dyrektora ds. administracyjno – technicznych:
a) Kierownik Sekcji administracyjno – gospodarczej,
b) Kierownik sekcji technicznej,
c) Inspektor ds. p. pożarowych.

§ 18

Stanowiska podległe Naczelnej Pielęgniarce:
a) Pielęgniarki oddziałowe,
b) Pielęgniarki/położne koordynujące i nadzorujące prace innych pielęgniarek, położnych i opiekunów medycznych.

§ 19

Komórki podległe Głównemu Księgowemu:
a) Finansowo – księgowa,
b) Rozliczeń materiałowych,
c) Płace,
d) Kasa.

§ 20

Działalnością poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu kierują:
1. oddziałami szpitalnymi – właściwi ordynatorzy lub kierownicy,
2. działami – kierownicy działów,
3. innymi komórkami – kierownicy tych komórek,
4. zakładem opieki długoterminowej – kierownik.

§ 21

Dyrektor SP ZZOZ ponosi odpowiedzialność między innymi za:

a. Realizację zadań Statutowych Zespołu;
b. Terminową realizację zadań Zespołu, wynikających z przyjętego planu działania;
c. Prawidłowe wykorzystanie będących w dyspozycji Zespołu środków finansowych i rzeczowych;
d. Pieczę nad powierzonym majątkiem;
e. Przestrzeganie w stosunkach służbowych przepisów prawa.
§ 22

1. W czasie nieobecności Dyrektora Zespołem kieruje Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych.

2. W Przypadku, gdy Dyrektor Zespołu nie jest lekarzem stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa obsadzane jest w drodze konkursu.

3. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa kieruje całokształtem zagadnień związanych z lecznictwem, poradnictwem, profilaktyką, diagnostyką i gospodarką lekami oraz koordynuje i nadzoruje pracę podległych mu komórek organizacyjnych.

4. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa należy w szczególności:

a. Nadzorowanie pracy podległego personelu;
b. Dbanie o organizowanie właściwej opieki lekarskiej i prawidłowe rozmieszczenie zatrudnionej w Zespole kadry lekarskiej;
c. Wykonywanie zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego;
d. Nadzór nad utrzymaniem właściwego poziomu świadczeń oraz nad orzecznictwem lekarskim;
e. Zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych;
f. Uzgadnianie i zatwierdzanie harmonogramu pracy w nadzorowanym przez siebie pionie;
g. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji fachowej (medycznej) w nadzorowanych komórkach organizacyjnych oraz przeprowadzanie kontroli tej dokumentacji;
h. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarskich;
i. Dbanie o kształcenie podległego personelu poprzez działanie na rzecz podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych;
j. Nadzór nad gospodarką lekami i ordynacją leków, sprzętem i materiałami medycznymi;
k. Prowadzenie oceny merytorycznej kosztów działalności leczniczej;
l. Zawiadamianie organów inspekcji sanitarnej o przypadkach chorób zakaźnych stwierdzonych w Zespole oraz wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących zapobiegania zakażeniom;
m. Analizowanie i ocenianie potrzeb dotyczących wyposażenia Zespołu w sprzęt i aparaturę medyczną;
n. Przedstawianie wniosków i propozycji Dyrektorowi Zespołu w sprawach wyższego personelu medycznego – dotyczących polityki kadrowej, a także wysokości wynagrodzeń;
o. Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie nadzorowanych komórek organizacyjnych Zespołu.

5. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno-technicznych należy w szczególności:

a. zarządzanie nieruchomościami przekazanymi w zarząd Zespołowi przez organ założycielski,
b. bieżące utrzymanie środowiska opieki tzn. obiektów i otoczenia szpitalnego w stanie technicznym i funkcjonalnym umożliwiającym Zespołowi realizacje
zadań statutowych,
c. zapewnienie właściwej higieny obiektów szpitalnych,
d. podejmowanie działań na rzecz utrzymania i zwiększenia bezpieczeństwa ludzi i mienia związanego z użytkowaniem nieruchomości,
e. zarządzanie techniką medyczną przede wszystkim w zakresie poprawy efektywności gospodarowania i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi,
f. zarządzanie transportem Zespołu,
g. nadzór nad gospodarka odpadami, artykułami i substancjami niebezpiecznymi,
h. nadzór nad procesem żywienia szpitalnego,
i. prowadzenie i udział w negocjacjach handlowych i opracowywanie projektów umów,
j. nadzór nad realizacją zadań w zakresie przygotowywania materiałów niezbędnych do organizacji przetargów i innych działań wymaganych przez
ustawę o zamówieniach publicznych,

k. opracowywanie planów rzeczowo-finansowych Zespołu,
l. nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem zasobów przeznaczonych do realizacji zadań statutowych Zespołu,l. akceptacja dokumentów finansowych do wypłaty,
ł. współpraca z kadrą kierownicza Zespołu w zakresie realizowanych zadań, m. nadzór nad realizacją zadań oraz organizacja pracy podległych komórek
organizacyjnych,
m. opracowywanie, doskonalenie i wdrażanie procedur dokumentacji nie medycznej,
n. opracowywanie zmian do zapisów Regulaminu Organizacyjnego,
o. przestrzeganie obowiązującego prawa,
p. współpraca z podmiotami kontrolującymi i innymi służbami, np. UDT, PSP, PIP, PSSE, WSSE, Policja.

§ 23

1. Główny Księgowy nadzoruje zarządzanie finansami i rachunkowością, organizuje i prowadzi operacje finansowo-księgowe, sprawuje kontrolę wewnętrzną obejmującą badanie poszczególnych operacji finansowych – stosownie do obowiązujących przepisów oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
2. Główny Księgowy wykonuje czynności i zadania określone w ust. 1 zgodnie z zasadami sprawowania funkcji głównego księgowego zawartymi w szczególności w:
a. W Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
b. W Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 24

1. Naczelna Pielęgniarka organizuje, nadzoruje i koordynuje pracę pielęgniarek i położnych oraz pracę  personelu pomocniczego.
2. Naczelna Pielęgniarka sprawuje swoją funkcję przy pomocy podległych jej pielęgniarek oddziałowych.

3. Do zadań Naczelnej Pielęgniarki należy w szczególności:

a. Opracowywanie, wdrażanie i nadzór nad programami zapewniającymi odpowiedni poziom opieki pielęgniarskiej i jakość realizowanych świadczeń przez średni i niższy personel medyczny;
b. Ocena jakości świadczeń pielęgniarskich;
c. Współuczestniczenie w ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych;
d. Określanie poziomu kwalifikacji wymaganych na podległych stanowiskach;
e. Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji podległych pracowników;
f. Przedstawianie wniosków i propozycji w sprawach podległego personelu, a dotyczącego np. przyjęć i zwolnień, wyróżnień i kar, a także wysokości wynagrodzeń;
g. Nadzór nad czynnościami przeciwepidemicznymi, będącymi w zakresie obowiązków średniego i niższego personelu medycznego;
h. Nadzór nad prawidłową adaptacją nowych, podległych pracowników w Zespole, a w szczególności tych podejmujących pracę po raz pierwszy;
i. Dokonywanie systematycznych wizytacji komórek działalności podstawowej Zespołu oraz udzielanie w miarę potrzeby podległemu personelowi bieżącego instruktażu dotyczącego jego pracy;
j. Współuczestniczenie w planowaniu zadań Zespołu o charakterze medycznym;
k. Współuczestniczenie w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych Zespołu celem zapewnienia sprawnej organizacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentami;
l. Współpraca z organami samorządu pielęgniarek i położnych.
§ 25

1. Ordynatorzy kierują oddziałami szpitalnymi. W szczególności do zadań ordynatora należy:

a. Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie oddziału pod względem medycznym i administracyjnym;
b. Czuwanie nad prawidłowym tokiem pracy w oddziale;
c. Nadzorowanie pod względem fachowym pracy podległego personelu;
d. Dbanie o dyscyplinę pracy;
e. Zarządzanie oddziałem w oparciu o zasady rachunku ekonomicznego;
f. Dążenie do optymalizowania kosztów oddziału między innymi poprzez maksymalne skrócenie czasu pobytu pacjenta w oddziale – zgodnie z zasadami wiedzy medycznej, dokształcanie personelu, wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii w leczeniu;
g. Śledzenie postępów w medycynie i modyfikowanie usług prowadzonego przez siebie oddziału do potrzeb pacjentów.

§ 26

1. Za prawidłowe planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy komórek i jednostek organizacyjnych Zespołu oraz prowadzenie kontroli funkcjonalnej odpowiadają pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze – kierownicy pionów, ordynatorzy, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych. Pracownicy ci czuwają nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez podległe komórki organizacyjne, nadzorują prace zatrudnionego w nich personelu, odpowiadają za dyscyplinę pracy oraz pełnią funkcje administracyjne w tej komórce (pionie).

2. Do zakresu obowiązków kierownika komórki organizacyjnej (pionu) należy między innymi:

a. Kierowanie pracą podległej komórki organizacyjnej;
b. Terminowe i rzetelne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków;
c. Rozdział zadań i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich znaczenia i priorytetów, kwalifikacji pracowników oraz ich obciążenia bieżącą pracą;
d. Podejmowanie działań w kierunku zwiększenia efektywności działania podległej komórki organizacyjnej;
e. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy podległym pracownikom;
f. Sprawowanie służbowego nadzoru nad wykonywanymi przez podległych pracowników zadaniami;
g. Dokonanie oceny jakości prac podległych pracowników;
h. Nadzorowanie przestrzegania prawa i wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzenia, regulaminy, procedury itp.) obowiązujących w kierowanej komórce organizacyjnej;
i. „Wprowadzanie” nowo przyjętych pracowników w przydzielone im zadania;
j. Udzielanie pracownikom informacji dotyczących obowiązków, uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności;
k. Inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników.

3. W ramach posiadanych uprawnień kierownik komórki organizacyjnej (pionu) ma prawo między innymi do:

a. Doboru kandydatów do pracy i wnioskowania o ich zatrudnienie w podległej komórce organizacyjnej;
b. Wnioskowania w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników;
c. Decydowania o:

a) organizacji pracy i jej podziale podległej jednostce (komórce organizacyjnej),
b) sposobie wykonywania zadań przydzielonych podległej jednostce (komórce organizacyjnej).

4. Kierownik pionu (komórki organizacyjnej) ponosi odpowiedzialność między innymi za:

a. Prawidłowe wykonywanie powierzonych mu zadań;
b. Pracę nadzorowanej jednostki (komórki organizacyjnej) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c. Realizację zadań kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej oraz zapewnienie efektywności jej działania;
d. Zapoznawanie podległych pracowników z aktami normatywnymi – stosownie do wykonywanych przez nich obowiązków;
e. Efektywne wykorzystywanie czasu pracy podległych pracowników;
f. Racjonalne wykorzystanie środków pracy;
g. Terminowe, zgodne z przepisami Kodeksu Pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych;
h. Terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych itd.

§ 27

Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą następujące jednostki organizacyjne:

I. Szpital Powiatowy – w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział Dziecięcy
2. Oddział Reumatologiczny
3. Oddział Chorób Wewnętrznych
4. Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedyczny
5. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
6. Oddział Rehabilitacyjny Stacjonarny
7. Oddział Rehabilitacyjny Dzienny
8. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
9. Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych
10. Oddział Neonatologiczny
11. Oddział Leczenia Uzależnień
12. Blok Operacyjny
13. Apteka Szpitalna ( zakładowa)
14. Pracownia diagnostyki kardiologicznej
15. Prosektorium
16. Centralna Sterylizatornia
17. Izba Przyjęć
18. Zespół Transportu Sanitarnego.

II. Przychodnia Specjalistyczna – w ramach której funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia Chirurgii Ogólnej
2. Poradnia Okulistyczna
3. Poradnia Otolaryngologiczna
4. Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
5. Poradnia Neurologiczna
6. Poradnia Reumatologiczna
7. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
8. Poradnia Endokrynologiczna
9. Poradnia Dermatologiczna
10. Poradnia Zdrowia Psychicznego
11. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu
12. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
13. Poradnia Alergologiczna
14. Poradnia Urologiczna
15. Poradnia Kardiologiczna
16. Poradnia Preluksacyjna

III. Zakład Opieki długoterminowej

1. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

IV. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna i Ratownictwo Medyczne w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1. Zespół ratownictwa medycznego podstawowy „P”
2. Poradnia (Gabinet) Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
3. Transport medyczny w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

V. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z pracowniami:

1. Pracownia Hematologii
2. Pracownia Biochemii
3. Pracownia Analityki (Diagnostyki Laboratoryjnej)
4. Pracownia Serologii
5. Pracownia Bakteriologii
6. Punkt pobrań materiałów do badań

VII. Zakład Diagnostyki Obrazowej wraz z pracowniami:

1. Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG)
2. Pracownia USG
3. Pracownia EKG
4. Pracownia endoskopii
5. Pracownia echokardiografii

VIII. Inne komórki organizacyjne Zespołu:

1. Główny księgowy,
2. Kierownik Sekcji Służb Pracowniczych,
3. Kierownik Sekcji Marketingu i Statystyki Medycznej,
4. Radca Prawny,
5. Inspektor BHP,
6. Inspektor OC i tajnej kancelarii,
7. Kapelan,
8. Pełnomocnik ds. jakości.

IX. Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej w ramach której funkcjonują:

– gabinet lekarza poz
– poradnia dla dzieci
– gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
– gabinet zabiegowy
– punkt szczepień.

§ 28

7. Pracownicy Zespołu

1. Do pracowników Zespołu mają zastosowanie postanowienia zawarte między innymi w:

a. Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.);
b. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.);
c. Przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie Kodeksu Pracy;
d. Niniejszym Regulaminie.

2. Do obowiązków pracowników Zespołu należy przede wszystkim:

a. Staranne i terminowe oraz zgodne z otrzymywanymi poleceniami wykonywanie obowiązków służbowych;
b. Odpowiednie wykorzystanie środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich znaczenia i priorytetów;
c. Właściwe wykorzystanie czasu pracy, przestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny pracy, zasad ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów bhp;
d. Przestrzeganie prawa oraz obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, procedur, regulaminów);
e. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i pogłębianie wiedzy;
f. Przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej;
g. Dbałość o powierzone mienie Zespołu.

3. Pracownicy uprawnieni są w szczególności do:

a. Uprawnień wynikających z kodeksu pracy;
b. Terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę;
c. Świadczeń wynikających z regulaminów wewnątrzzakładowych.

4. Pracownicy ponoszą w szczególności odpowiedzialność za:

a. Prawidłowe wypełnianie obowiązków (wykonywaną pracę);
b. Prace zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c. Efektywne wykorzystanie czasu pracy;
d. Racjonalne wykorzystanie środków pracy.

5. Szczegółowy zakres czynności (obowiązków, uprawnień i zasad odpowiedzialności) każdego pracownika Zespołu ustala jego bezpośredni przełożony (zwierzchnik służbowy).

§ 29

W Zespole obowiązują następujące zasady zarządzania o charakterze ogólnym:

1. Podstawowym obowiązkiem kierowników na wszystkich szczeblach zarządzania oraz pracowników Zespołu jest znajomość organizacji i kierowania wewnątrz Zespołu oraz stałe ich przestrzeganie;
2. Każdy pracownik posiada określony zakres kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności w ramach których podejmuje decyzje;
3. Kierownik danej komórki organizacyjnej nie ma prawa wydawania poleceń kierownikom i pracownikom innych komórek organizacyjnych;
4. Każdy pracownik podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu i wyłącznie od niego otrzymuje polecenia służbowego oraz przed nim tylko jest
odpowiedzialny za wykonywanie zadań. Pracownik, który otrzymuje polecenie od bezpośredniego przełożonego, lecz od przełożonego wyższego szczebla –
w ramach tej samej zależności hierarchicznej – powinien polecenie wykonać, powiadamiając o tym swojego bezpośredniego przełożonego;
5. Ciągłość sprawowania funkcji kierowniczych jest w Zespole zabezpieczana przez przekazywanie – na czas nieobecności kierownika – jego uprawnień wraz z odpowiedzialnością zastępcy lub wyznaczonemu przez kierownika pracownikowi;
6. Poszczególne piony i komórki organizacyjne Zespołu obowiązuje zasada wzajemnego współdziałania;
7. Przy załatwianiu spraw wchodzących w zakres kilku komórek organizacyjnych obowiązuje zasada, że wiodącą jest komórka organizacyjna, której zakres działania obejmuje głównie zagadnienia w przedmiotowej sprawie – ewentualne spory kompetencyjne rozstrzyga Dyrektor Zespołu;
8. Udział i rolę organizacji związkowych oraz Rady Pracowniczej regulują odpowiednie regulaminy.

§ 30

Zakres działania jednostek organizacyjnych Zespołu.

I. Szpital Powiatowy

1. W skład komórek organizacyjnych Szpitala wchodzą oddziały szpitalne, pracownie specjalistyczne oraz blok operacyjny – będące komórkami organizacyjnymi działalności podstawowej oraz sterylizatornia, prosektorium i apteka szpitalna.

2. Oddział jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo-profilaktyczno-rehabilitacyjną działalności szpitala.

3. Oddziały szpitalne zapewniają całodobową opiekę stacjonarną w zakresie reprezentowanych przez nie specjalności. W szczególności do zadań oddziałów szpitalnych należy:

a. Udzielanie świadczeń zdrowotnych (kwalifikowanej pomocy medycznej) pacjentom hospitalizowanym w oddziałach;
b. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej – zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami;
c. Leczenie zachowawcze i operacyjne pacjentów;
d. Udzielanie konsultacji specjalistycznych i świadczeń – w tym także pacjentom z innych oddziałów szpitalnych oraz pacjentom kierowanym na konsultacje specjalistyczne przez poradnie specjalistyczne Centrum oraz inne podmioty z którymi zostały zawarte umowy w tym zakresie;
e. Zapewnienie przyjętemu pacjentowi odpowiednich leków i artykułów sanitarnych;
f. Zapewnienie pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta;
g. Opiniowanie o stanie zdrowia pacjentów oraz orzekanie o ich czasowej niezdolności do pracy;
h. Utrzymywanie kontaktu z rodzinami pacjentów lub ich opiekunami prawnymi;
i. Prowadzenie dokumentacji chorych, zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem specyfiki danego oddziału;
j. Gromadzenie informacji medycznych z realizacji kontraktu z NFZ oraz ewentualnie innymi podmiotami w zakresie udzielanych przez oddział świadczeń zdrowotnych;
k. Zapewnienie odpowiedniej rehabilitacji leczniczej pacjentom tego wymagającym.

4. Lekarz dyżurny oddziału jest obowiązany w czasie pełnienia dyżuru medycznego (w godzinach popołudniowych, nocnych i w dni wolne od pracy) zapewnić opiekę medyczną pacjentom przebywającym w oddziale, a w szczególności:

a. Rozpoczynać dyżur o ustalonej godzinie – zgodnie z harmonogramem;
b. Kończyć dyżur w momencie rozpoczęcia normalnej ordynacji lekarskiej oddziału w dni robocze składając raport z odbytego dyżuru Ordynatorowi;
c. Kończyć dyżur w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne po zgłoszeniu się następcy, któremu powinien przekazać informacje z odbytego dyżuru i zapoznać ze stanem zdrowia pacjentów przebywających w oddziale;
d. Przebywać w oddziale przez cały czas trwania dyżuru, a w razie uzasadnionej konieczności wyjścia do innego oddziału, poinformować personel pielęgniarski o miejscu pobytu;
e. Dokładnie zbadać każdego pacjenta skierowanego na leczenie szpitalne i po ustaleniu rozpoznania rozpocząć leczenie;
f. Przeprowadzić badanie konsultacyjne lub uczestniczyć w naradzie lekarskiej – na prośbę lekarza dyżurnego innego oddziału – powołanej w celu ustalenia rozpoznania lub uzgodnienia dalszego postępowania. Konsultacje winny być udzielane w nagłych przypadkach pogorszenia stanu zdrowia a także jeżeli brak takiej konsultacji mógłby spowodować zagrożenie życia.
g. Poprosić o czasowy nadzór nad podległymi mu pacjentami lekarza dyżurnego z najbliższego oddziału – w przypadku konieczności opuszczenia oddziału w sytuacji opisanej wyżej;
h. Wykonywać kilkakrotnie w czasie dyżuru obchody lekarskie.

5. Lekarz dyżurny Izby Przyjęć Szpitala na czas pełnienia dyżuru medycznego przejmuje obowiązki Z-cy Dyrektora ds Lecznictwa.

6. Do obowiązków Lekarza dyżurnego Izby Przyjęć Szpitala należy w szczególności:

a. Podejmowanie wiążących decyzji w zakresie organizacyjnym i porządkowym;
b. Służenie radą i pomocą innym lekarzom dyżurnym;
c. Rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych;
d. Kierowanie działaniami w sytuacjach awaryjnych do momentu przybycia Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa lub Dyrektora Zespołu.

7. Lekarz dyżurny Izby Przyjęć Szpitala o wszystkich podjętych decyzjach mających istotny wpływ na bieżące funkcjonowanie Szpitala powiadamia Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa.

8. Pielęgniarka/Położna Oddziałowa jest odpowiedzialna za zapewnienie pod względem merytorycznym, administracyjnym i organizacyjnym właściwego poziomu opieki pielęgniarskiej (położniczej) w Oddziale.

9. Pielęgniarka (Położna) Oddziałowa podlega służbowo Naczelnej Pielęgniarce, ponosząc przed nią odpowiedzialność z tytułu nałożonych obowiązków, natomiast funkcjonalnie podlega Ordynatorowi Oddziału w którym jest zatrudniona.

10. W czasie nieobecności Pielęgniarki (Położnej) Oddziałowej za prawidłową pracę pielęgniarek (położnych) danego oddziału odpowiada wyznaczona przez nią pielęgniarka (położna), która przejmuje jej zakres zadań.

11. Pielęgniarki (położne) koordynujące zatrudnione w oddziale oraz pozostały personel medyczny podlegają służbowo Pielęgniarce Naczelnej i ponoszą przed nią odpowiedzialność z tytułu nałożonych obowiązków.

12. W godzinach popołudniowych, nocnych i w dni wolne od pracy za prawidłową pracę pielęgniarek (położnych) odpowiada wyznaczona w harmonogramie pracy oddziału pielęgniarka (położna).

1. Oddział Chorób Wewnętrznych

Do zadań Oddziału Chorób Wewnętrznych należy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie schorzeń internistycznych, a w szczególności:

1. Zapewnienie pacjentom z chorobami wewnętrznymi całodobowej opieki medycznej;
2. Diagnostyka i leczenie zachowawcze, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie chorób wewnętrznych w oparciu o wszelkie dostępne metody diagnostyczne;
3. Prowadzenie czynności kwalifikacyjnych do operacji;
4. Świadczenie usług diagnostycznych i konsultacyjnych w zakresie reprezentowanej specjalności na rzecz innych oddziałów Szpitala.

2. Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowo – Ortopedyczny

Do zadań Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo – Ortopedycznego należy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz endoskopia, a w szczególności:

1. Zapewnienie pacjentom tego oddziału całodobowej opieki diagnostyczno-zabiegowej w zakresie procedur chirurgicznych, ortopedycznych i endoskopowych;
2. Diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie chorób chirurgicznych w trybie pilnym i planowanym przy pomocy sprzętu i aparatury medycznej oraz sprawowanie intensywnej opieki pooperacyjnej;
3. Diagnostyka i leczenie pacjentów ze schorzeniami i pourazowymi uszkodzeniami układu kostno-stawowego;
4. Udzielanie konsultacji medycznych w zakresie reprezentowanej specjalności na rzecz innych oddziałów Szpitala.

3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Do zadań Oddziału Ginekologiczno-położniczego należy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ginekologii, patologii ciąży i położnictwa, a w szczególności:

1. Zapewnienie pacjentkom z chorobami ginekologicznymi całodobowej opieki medycznej;
2. Prowadzenie diagnostyki schorzeń ginekologicznych:

a. Inwazyjnej (operacyjnej);
b. Endoskopowej (laparoskopia);
c. Nieinwazyjnej (USG, cytologicznej, rtg);

3. Kwalifikowanie chorych do drobnych zabiegów ginekologicznych i rehabilitacji leczniczej;
4. Leczenie zachowawcze i operacyjne, kwalifikowanie chorych do zabiegów operacyjnych;
5. Świadczenie opieki okołoporodowej nad kobietą ciężarną, prowadzenie porodów oraz opieki okołoporodowej nad położnicą;
6. Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych, mających na celu przygotowanie kobiet ciężarnych do porodu i połogu.

4. Oddział Dziecięcy

Do zadań Oddziału Dziecięcego należy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz dzieci w wieku od 3-go miesiąca życia do 18 roku z zakresu pediatrii ogólnej w systemie leczenia całodziennego między innymi poprzez:

1. Diagnostykę i leczenie infekcji dróg oddechowych (stany zapalne gardła, oskrzeli, płuc);
2. Diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego (stany zapalne, biegunki, zaparcia);
3. Diagnostykę i leczenie chorób dróg moczowych;
4. Udzielanie konsultacji medycznych w zakresie reprezentowanych specjalności dla pacjentów dziecięcych leżących na innych oddziałach Szpitala.

5. Oddział Neonatologiczny

Do zadań Oddziału Neonatologicznego należy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki nad noworodkiem i patologii noworodka – w ścisłej współpracy z Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym między innymi poprzez:

1. Całodobową opiekę i pielęgnację noworodka zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej;
2. Sprawowanie opieki nad noworodkiem po urodzeniu, w tym czuwanie nad prawidłowym przebiegiem okresu adaptacyjnego zdrowego noworodka oraz uczestnictwo w budowaniu prawidłowej więzi macierzyńskiej między matką a  dzieckiem;
3. Diagnozowanie i leczenie noworodków z ciąż patologicznych oraz wskazujących objawy schorzeń i wad wrodzonych;
4. Świadczenie usług konsultacyjnych w zakresie reprezentowanej specjalności na rzecz innych oddziałów Szpitala, a w szczególności dla Oddziałów Ginekologiczno- Położniczego i Dziecięcego.

6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy prowadzenie intensywnej terapii u pacjentów Szpitala poprzez:

1. Organizowanie i współudział w postępowaniu resuscytacyjnym na terenie Szpitala;
2. Zabezpieczenie postępowania terapeutycznego chorych w stanie zagrożenia życia;
3. Współudział w ustalaniu zasad przygotowania chorych do zabiegów operacyjnych;
4. Wykonywanie znieczuleń anestezjologicznych do zabiegów operacyjnych przeprowadzanych w Szpitalu;
5. Postępowanie mające na celu podtrzymanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu;
6. Reanimacje tj. działania mające na celu przerwanie i odwrócenie procesu umierania, o ile występują medyczne wskazania do jej podjęcia lub kontynuowania;
7. Współudział w nadzorze pooperacyjnym w oddziałach zabiegowych oraz prowadzenie pacjentów wymagających intensywnego nadzoru w okresie pooperacyjnym w oddziale;
8. Konsultowanie pacjentów w oddziałach Szpitala, interwencje w stanach zagrożenia życia i kwalifikowanie ich do leczenia w oddziale;
9. Leczenie bólu – niezależnie od jego przyczyny w oparciu o Poradnię Leczenia Bólu.

7. Oddział Reumatologiczny

Do podstawowych zadań Oddziału Reumatologii należy w szczególności:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji leczniczej narządu ruchu.
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie opieki całodobowej, leczniczych, diagnostycznych, profilaktycznych, pielęgniarskich i promujących zdrowie w systemie opieki całodobowej.
3. Udzielanie konsultacji oraz współpraca z pozostałymi oddziałami i komórkami organizacyjnymi działającymi w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
4. Udostępnienie pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia hospitalizowanego pacjenta.
5. Zapewnienie leków i artykułów sanitarnych.
6. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Zapewnienie ochrony danych osobowych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia pacjentów.
8. Wystawienie wniosków na leczenie sanatoryjne.
9. Wystawienie wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne.
10. Szkolenie i doskonalenie personelu medycznego.

8. Oddział Rehabilitacyjny Stacjonarny

Do podstawowych zadań Oddziału należy:

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej rehabilitacji z uwzględnieniem rehabilitacji narządu ruchu ze wskazań ortopedycznych (pourazowych, po zabiegach operacyjnych), z przewlekłymi schorzeniami reumatologicznymi, schorzeniami neurologicznymi i innymi.
2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie opieki całodobowej:
leczniczych, diagnostycznych, profilaktycznych, pielęgniarskich i promujących zdrowie.
3. Udzielanie konsultacji oraz współpraca z pozostałymi oddziałami i komórkami działającymi w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej .
4. Udostępnienie pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia hospitalizowanego pacjenta.
5. Zapewnienie leków i artykułów sanitarnych.
6. Orzekanie o stanie zdrowia.
7. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami określonymi przez MZ.
8. Zapewnienie ochrony danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia pacjentów.
9. Wystawianie wniosków na leczenie sanatoryjne.
10. Wystawianie wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne.

Cel:
1. Wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządu ruchu.
2. Przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania, zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

9. Oddział Rehabilitacyjny Dzienny

Do podstawowych zadań oddziału należy:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej rehabilitacji z uwzględnieniem rehabilitacji narządu ruchu ze wskazań ortopedycznych (pourazowych, po zabiegach operacyjnych), z przewlekłymi schorzeniami reumatologicznymi i innymi.
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie opieki dziennej; leczniczych, diagnostycznych, profilaktycznych, pielęgniarskich i promujących zdrowie.
3. Udzielanie konsultacji oraz współpraca z pozostałymi oddziałami i komórkami organizacyjnymi działającymi w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
4. Udostępnienie pomieszczeń odpowiednich do stanu zdrowia hospitalizowanego pacjenta.
5. Zapewnienie leków i artykułów sanitarnych.
6. Orzekanie o stanie zdrowia.
7. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami określonymi przez MZ.
8. Zapewnienie ochrony danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia pacjentów.
9. Wystawianie wniosków na leczenie sanatoryjne.
10. Wystawianie wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne.

Cel:
1. Wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządu ruchu.
2. Przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięci sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania, zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

10. Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych

Do podstawowych zadań oddziału należy:

1. Leczenie przewlekle chorych psychicznie.
2. Udzielanie świadczeń: zdrowotnych, diagnostycznych, leczniczych, pielęgniarskich i promujących zdrowie w systemie opieki całodobowej.
3. Zapewnienie leków i artykułów sanitarnych.
4. Udostępnienie pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia pacjentów.
5. Orzekanie o stanie zdrowia.
6. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami MZ.
7. Zapewnienie ochrony danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia pacjentów.
8. Udzielanie konsultacji i współpraca z pozostałymi oddziałami i komórkami organizacyjnymi w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej.

II. Oddziałem kieruje Ordynator przy pomocy pielęgniarki oddziałowej.
Ordynator odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie oddziału całą dobę.
W porozumieniu z Dyrektorem ustala rozkład pracy oddziału.
Zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia i sposobu leczenia pacjenta.
Pielęgniarka oddziałowa w porozumieniu z Pielęgniarką naczelną ustala rozkład pracy średniego i niższego personelu medycznego.

11. Oddział Leczenia Uzależnień
……………………………….

12. Izba Przyjęć

Do zadań Izby Przyjęć funkcjonujących całodobowo należy:

1. Opieka medyczna – w tym badanie lekarskie – chorych zgłaszających się do Szpitala;
2. Przyjmowanie pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego;
3. Udzielanie pomocy doraźnej chorym, których nie zakwalifikowano do leczenia szpitalnego lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w terminie późniejszym;
4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w katastrofach i stanach wyjątkowych;
5. Kierowanie przyjętych pacjentów do odpowiednich oddziałów Szpitala lub w przypadku gdy potrzeby leczenia specjalistycznego przekraczają możliwości Szpitala i Zespołu organizacja transportu do innych, specjalistycznych zakładów opieki zdrowotnej.

13. Blok Operacyjny

Blok operacyjny stanowi wydzieloną komórkę organizacyjną Szpitala. Do zadań Bloku Operacyjnego należy w szczególności zapewnienie warunków do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej o charakterze procedur operacyjnych przez medyczne komórki organizacyjne Szpitala między innymi poprzez:

1. Utrzymanie w stałej gotowości i przygotowywanie bloku do zabiegów operacyjnych tj. sal operacyjnych, sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. Przygotowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych;
3. Nadzór nad pacjentami operowanymi w zakresie procedur chirurgicznych, internistycznych, ortopedycznych, ginekologicznych itp.;
4. Opieka nad pacjentami po zabiegach, wymagającymi czasowo monitorowania najważniejszych czynności życiowych na sali pooperacyjnej (wybudzeń) znajdującej się na bloku operacyjnym;
5. Przestrzeganie i stosowanie standardów epidemiologicznych, higieniczno-sanitarnych obowiązujących sale operacyjne;
6. Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych, aparatury medycznej, wózków i elementów transportowych.

14. Sterylizatornia

Zadaniem Sterylizatorni jest zapewnienie wszystkim zadaniowym komórkom organizacyjnym Szpitala sterylizacji materiałów oraz sprzętu niezbędnego do realizowania procesów diagnostycznych, leczniczych i terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi i wymogami w tym zakresie. Do zadań Sterylizatorni należy w szczególności:

1. Codzienne przyjmowanie materiałów do sterylizacji z komórek organizacyjnych Centrum – w tym zwłaszcza z oddziałów szpitalnych;
2. Przygotowanie narzędzi chirurgicznych i materiałów do sterylizacji;
3. Przeprowadzenie sterylizacji wg zasad i procesu technologicznego tj. wg obowiązujących parametrów;
4. Kontrola chemiczna, biologiczna i fizyczna skuteczności procesów sterylizacji;
5. Przekazywanie sterylnych narzędzi i materiałów w sposób zapewniający ich zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem poprzez nadzór nad prawidłową jej dystrybucją na poszczególne oddziały szpitalne;
6. Przestrzeganie zasad aseptyki i obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
7. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym aparatury oraz sprzętu w sterylizatorni – w tym testowanie autoklawów wg obowiązujących przepisów.

15. Prosektorium

Prosektorium wchodzi w skład pionu działalności podstawowej (lecznictwa) Szpitala.

1. W ramach prosektorium odbywają się następujące czynności w zakresie anatomii i patomorfologii:

a. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przechowywania zwłok do momentu przekazania ich osobom bliskim lub podmiotom przez nie upoważnionym, bądź zobowiązanym do pochowania. Wykonywane jest ono przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

2. Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta:

a. Opłatę pobiera się w przypadku przechowywania zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godz., od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dn. 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym;
b. Wysokość opłaty określa Dyrektor Zespołu.

ZARZĄDZENIE 12/2012  w sprawie opłat za przechowywanie zwłok w SP ZZOZ w Lipsku

Na podstawie art. 46 ust. 1 w zw. z art. 28 ustawy z dnia 15. 04. 2011 r. o działalności leczniczej / Dz. U. Nr 112, poz. 654 / oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych zarządzam:

§ 1.
1. SP ZZOZ w Lipsku jako podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jest obowiązany:
1) w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, lub przedstawiciela ustawowego;
2) w razie śmierci pacjenta:
a) należycie przygotować zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania, o której mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
b) przechowywać zwłoki nie dłużej niż przez 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, nie stanowią przygotowania zwłok zmarłego pacjenta do pochowania.
3. Nie pobiera się opłat za czynności, o których mowa w ust. 1.
§ 2.

1. Zwłoki pacjenta mogą być przechowywane w chłodni dłużej niż 72 godziny, jeżeli:
1) nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania zwłok pacjenta;
2) w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok;
3) przemawiają za tym inne niż wymienione w pkt 1 i 2 ważne przyczyny, za zgodą albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.
§ 3.
1. Za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż określony w § 1. ust. 1 pkt 2 lit. b od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym pobiera się opłatę w wysokości 64, 00 zł. / dzień.
2. Opłaty nie pobiera się, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, pobiera się od gminy opłatę za przechowywanie zwłok pacjenta za okres przypadający po upływie 3 dni od dnia powiadomienia gminy o konieczności pochowania zwłok pacjenta w związku z niepochowaniem ich przez inne uprawnione osoby lub instytucje w wysokości określonej w ust. 1.
§ 4.
Odpowiedzialnym za realizację zarządzenie ustalam z-cę dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
Lipsko, 2012 lipiec 02

16. Apteka Szpitalna (Zakładowa)

1. Apteka Szpitalna działa wg zasad określonych w następujących przepisach prawnych:

a. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 z późn.zm.);
b. Ustawy z dnia 20 mają 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn.zm.);
c. Aktów wykonawczych wydanych w oparciu o przepisy powyższych ustaw.

2. Do zadań Apteki Szpitalnej należy prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami farmaceutycznymi, materiałami medycznymi, środkami dezynfekcyjnymi i sprzętem jednorazowego użytku poprzez:

a. Zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zespołu – w tym w szczególności komórek działalności podstawowej Szpitala – w środki farmaceutyczne, materiały medyczne, środki dezynfekcyjne, sprzęt jednorazowego użytku, artykuły sanitarne;
b. Utrzymanie i właściwe przechowywanie normatywnych zapasów w/w środków i artykułów;
c. Wydawanie leków i pozostałych środków zgodnie z bieżącymi potrzebami poszczególnych oddziałów szpitalnych oraz jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu, w oznaczonych godzinach na podstawie receptariuszy, podpisanych przez osoby do tego upoważnione;
d. Nadzór nad gospodarką lekami oraz innymi artykułami medycznymi oraz współudział w kształtowaniu prawidłowej nimi gospodarki;
e. Prowadzenie ewidencji leków narkotycznych (odurzających) i psychotropowych poprzez sprawowanie kontroli ich przychodu i rozchodu;
f. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie leków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących w dyspozycji apteki oraz wprowadzonych do obrotu na potrzeby pracowników medycznych Zespołu;
g. Udział w komisjach przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawy leków i wyrobów medycznych;
h. Sporządzanie leków recepturowych i preparatów gotowych;
i. Branie udziału w racjonalizacji farmakoterapii stosowanej w Szpitalu.

II. Przychodnia Specjalistyczna

1. Świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego) udzielane są w poradniach specjalistycznych, funkcjonujących w ramach Przychodni Specjalistycznej, będącej komórką organizacyjną działalności podstawowej (medycznej) Zespołu.

2. Aktualny wykaz funkcjonujących poradni specjalistycznych znajduje się w księdze rejestrowej Zespołu, prowadzonej przez Wydział Zdrowia Wojewody Mazowieckiego.

3. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, finansowane ze środków publicznych są udzielane – z zasady na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są również bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

4. Do świadczeń do udzielania których, nie jest wymagane skierowanie należą:

a. Świadczenia ginekologa i położnika;
b. Psychiatry;
c. Świadczenia dla osób chorych na gruźlicę;
d. Świadczenia dla osób zakażonych wirusem HIV;
e. Świadczenia dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
f. Świadczenia dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
g. Świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
h. Świadczenia dla uprawnionego żołnierza lub pracownika wojska – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

5. Pacjent ma prawo do wyboru lekarza specjalisty spośród lekarzy udzielających świadczeń ambulatoryjnych.

6. Rejestracja do lekarza specjalisty może być dokonana osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem innej osoby.

7. Świadczenia specjalistyczne udzielane są wg kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach ich udzielania (zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym dla poszczególnych poradni), a poradnie specjalistyczne prowadzą listy oczekujących na świadczenie.

8. Pacjent przyjmowany w Poradni Specjalistycznej zgłasza się w wyznaczonym terminie z:

a. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych (dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, dowód osobisty z nr pesel);
b. Skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
c. Wynikami badań wykonywanych na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
d. Kartami informacyjnymi z leczenia szpitalnego jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany.

9. Do podstawowych zadań poradni specjalistycznych należy:

a. Udzielanie indywidualnych porad specjalistycznych z zakresu danej specjalności poradni (badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentów – połączone z pełną diagnostyką zgodnie ze standardami i współczesną wiedzą medyczną;
b. Prowadzenie ambulatoryjnych zabiegów specjalistycznych;
c. Prowadzenie spraw z zakresu orzecznictwa lekarskiego;
d. Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją medyczną pacjentów – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – ścisła współpraca w tym zakresie, a także w zakresie statystyki medycznej z Sekcją Marketingu i Statystyki Medycznej;
e. Sporządzanie raportów statystycznych i innych niezbędnych informacji oraz rozliczeń z zakresu udzielanych świadczeń.

10. Lekarz specjalista udzielający porady ma obowiązek:

a. Kompleksowej oceny stanu zdrowia pacjenta;
b. Podjęcia procesu leczenia;
c. Realizacji procedur diagnostycznych, właściwych dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
d. Wydania orzeczenia o aktualnym stanie zdrowia pacjenta.

11. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz specjalista wydaje skierowanie:

a. Na badanie diagnostyczne;
b. Do innych poradni specjalistycznych;
c. Do leczenia stacjonarnego w Szpitalu.
12. Lekarz specjalista może także objąć pacjenta stałym leczeniem w poradni specjalistycznej. W takiej sytuacji lekarz specjalista informuje lekarza sprawującego podstawową opiekę zdrowotną nad pacjentem o objęciu pacjenta stałym leczeniem specjalistycznym.

13. W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem ambulatoryjnym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz kierujący zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania na leczenie szpitalne aktualnych wyników badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania. Koszt tych badań pokrywa kierujący lekarz specjalista.

14. Lekarz specjalista ma prawo kierować pacjenta na badania diagnostyczne na koszt podmiotu kierującego, jeżeli badania te leżą w kompetencjach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a pacjent nie dostarczył ich w dniu konsultacji.

15. Pacjenci nie mogący być przyjęci do poradni specjalistycznej w dniu zgłoszenia zapisywani są na listę oczekujących na najbliższy wolny termin wynikający  z harmonogramu pracy danej  poradni.

16. Pacjent o kolejnym terminie wizyty wynikającym z planu leczenia jest informowany w gabinecie lekarza. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielania porady, które uniemożliwiają przyjecie zgodnie z wyznaczonym terminem, pracownicy rejestracji informują pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wizyty z podaniem jej przyczyny. Pacjenci nie mogący stawić się w wyznaczonym terminie w poradni lub rezygnujący z porady zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym pracownika rejestracji.

17. W przychodni Specjalistycznej w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów umieszczone są:

a. Informacje o ogólnych zasadach udzielania świadczeń;
b. Informacje o sposobie rejestracji;
c. Informacje o dniach i godzinach przyjęć przez lekarzy specjalistów z wyszczególnieniem godzin pracy każdego lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych.

III. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

1. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy jest zakładem stacjonarnym, który w ramach Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego / ZPO / prowadzi opiekę całodobową obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym , z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego.
Zadania ZPO są następujące:

1). Pielęgnacja chorego;
2). Łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych;
3). Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych;
4). Wspomaganie rodzin chorych tak w okresie choroby jak i w okresie osierocenia;
5). Edukacja zdrowotna osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników.

2. Szczegółowe zasady funkcjonowanie ZPO określa Regulamin Organizacyjny.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZEGO SP ZZOZ W LIPSKU

Zakład działa na podstawie :

” Rozporządzenia MZ z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych ( z późn. zm.),
” Rozporządzenia MZ z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej ( z późn. zm.),
” Rozporządzenia MZ z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
” zarządzenia nr 69/2014 prezesa narodowego funduszu zdrowia z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
” Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)..
” Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. z (późn.zm.)

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
I. Regulamin organizacyjny Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego z siedzibą w Lipsku, ul. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko zwanym dalej Zakładem, określa:
1. cele i zadania Zakładu;
2. strukturę organizacyjną Zakładu;
3. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
4. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
5. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
6. organizację i zadania Zakładu
7. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
8. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
9. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
10. wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godzin od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym;
11. sposób kierowania Zakładem;
12. postanowienia końcowe.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania zakładu
§ 2
Celem – Pielęgnacyjno – Opiekuńczego jest udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego.
§ 3
1. Do zadań Zakładu należy:
a) udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie, opieki, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów,
b) zapewnienie pacjentom produktów leczniczych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia,
c) prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
d) realizowanie zadań w ramach programów zdrowotnych i promocji zdrowia.
2. Zadania szczegółowe obejmują:
a. Zadania diagnostyczne – wykonywane przez pielęgniarkę w celu rozpoznania problemów psychosomatycznych pacjenta mających wpływ na jego powrót do zdrowia lub utrzymania pożądanego poziomu zdrowia;
b. Zadania opiekuńcze – czynności mające na celu bezpośrednią pomoc fizyczną lub psychiczną w wykonywaniu czynności dnia codziennego, ułatwianie realizacji programu rehabilitacji, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa;
c. Zadania leczniczo – rehabilitacyjne – czynności mające na celu realizację zleconego leczenia farmakologicznego i rehabilitacyjnego;
d. Zadania dydaktyczno – wychowawcze – informowanie, promowanie zdrowego stylu życia, uczenie pacjentów racjonalnych zachowań aby umożliwić powrót do zdrowia lub podtrzymać je na odpowiednim poziomie oraz nauczanie zdolności do samoopieki;
e. Zadania organizacyjne – zapewnienie warunków technicznych, organizacyjnych niezbędnych do wykonywania zadań, dokumentowania działalności, zapewnienia obiegu informacji oraz zabezpieczenia całości opieki.

ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna Zakładu
§ 4
1. Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy wchodzi w skład struktur organizacyjnych SP ZZOZ w Lipsku. Jako jednostka Zespołu Zakładów w swojej działalności korzysta ze struktur szpitala w zakresie :
a) lekarskiej opieki medycznej: konsultacje, porady po godzinach pracy i w dni wolne lekarzy zatrudnionych w ZPO,
b) wykonywania badań laboratoryjnych, USG i RTG,
c) obsługi administracyjnej: kadrowej, finansowej, prawnej, BHP,
d) obsługi działu żywienia pacjentów,
e) obsługi działu technicznego i pralni.
ROZDZIAŁ IV
Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
§ 5
Zakład prowadzi działalność leczniczą w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze z zakresu opieki długoterminowej, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych stałych pomieszczeniach.
§ 6
Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 5, jest budynek szpitala przy ul. Śniadeckiego 2 w Lipsku.
ROZDZIAŁ V
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
§ 7
Proces udzielania świadczeń zdrowotnych przebiega z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w Zakładzie.
§ 8
Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zakładu zobowiązana jest do wypełnienia dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z dnia 28 czerwca 2012 r. poz. 731). tj. wniosku o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego, wywiadu pielęgniarskiego, zaświadczenia lekarskiego oraz skierowania do zakładu opiekuńczego i skali Barthel
§ 9
Dokumenty dostępne są w siedzibie Zakładu, a także na stronie internetowej Szpitala w Lipsku http://spzzoz-lipsko.mazowsze.pl/zod.php w zakładce Zakład Opieki Długoterminowej. Po wypełnieniu dokumenty dostarczyć należy do Zakładu osobiście lub za pośrednictwem poczty.
§ 10
Zakres świadczeń zdrowotnych opiera się na zasadach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie ustala się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 731). i ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
§ 11
Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego, zwanym dalej „wnioskiem”, występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca.
§ 12

Do wniosku dołącza się:
1. skierowanie do zakładu opiekuńczego wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ,
2. wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie.
3. kartę oceny pacjenta według skali Barthel,
4. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu w szczególności: decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty, lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, wyrównawczego lub renty socjalnej,
5. do decyzji załącza się zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu na regulowanie odpłatności za pobyt w zakładzie.
§ 13
1. Wniosek, wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w §12, składa się w siedzibie Zakładu.
2. Kierownik zakładu opiekuńczego udziela informacji świadczeniobiorcy oraz odpowiednio domowi pomocy społecznej albo podmiotowi leczniczemu, w przypadku gdy świadczeniobiorca przebywa w tym domu albo w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu opiekuńczego.
3. O terminie przyjęcia do Zakładu zawiadamia pacjenta Kierownik Zakładu.
4. Wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, nie są wymagane, w przypadku gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym.
§ 14
1. Pacjent, w momencie przyjęcia do Zakładu jest informowany na temat praw pacjenta zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z poźn. zm.).
2. Powyższa informacja zapewnia pacjentom poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w Zakładzie.
§ 15
Chory przebywający w zakładzie ma prawo do:
– świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej
– informacji o swoim stanie zdrowia
– wyrażania zgody lub odmowy na proponowane leczenie i badania diagnostyczne
– poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
– umierania w spokoju i godności
– dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską i/lub wyznaczoną po wyrażeniu zgody przez kierownika
– kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz
– opieki duszpasterskiej
§ 16
1. Odwiedzanie pacjentów Zakładu odbywa bez ograniczeń w godz.800 – 21:00.
2. Dopuszczalny jest zakaz odwiedzin wydany zarządzeniem Dyrektora SP ZZOZ.

ROZDZIAŁ VI
Organizacja i zadania diagnostyczno – lecznicze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne i administracyjno – gospodarcze.
§ 17

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy realizuje swoje zadania poprzez działania wykonywane przez:
– kierownika Zakładu,
– lekarzy
– pielęgniarkę koordynującą,
– pielęgniarki odcinkowe,
– pozostały personel, tj. psychologa, logopedę, terapeutę zajęciowego, kapelana, inspektora ds. administracyjnych, opiekuna medycznego, sprzątaczki.
§ 18
Opiekę medyczną pacjentom Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w godzinach i dniach nieobecności lekarza zatrudnionego w ZPO zapewnia Lekarz Główny Szpitala

§ 19
1. Pracownicy Zakładu pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem w systemie 1 i 2- zmianowym.
2. Pielęgniarki i sprzątaczki pracują w 12-godzinnym systemie zmianowym.
3. Zatrudnieni w ZPO lekarze pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 20
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy liczy 50 łóżek.
W skład Zakładu wchodzą następujące pomieszczenia:
1.Pokoje pacjentów – 25
2.Pokój zabiegowy – 2
3.Sala rehabilitacyjna – 1
4.Pokój socjalny dla pielęgniarek – 2
5.Łazienki dla chorych – 7
6.Węzły sanitarne dla chorych – 8
7.Węzeł sanitarny dla personelu – 2
8.Brudownik – 2
9.Składzik – 4
10.Kuchnia zakładowa -1
11.Świetlica -1
12.Pokój administracyjno – biurowy -1
13.Pokój Kierownika -1
14.Pokój Pielęgniarki Koordynującej – 1
15.Pokój lekarski / pokój psychoterapii – 1
16. Pokój terapii zajęciowej – 1
§ 21
Rozkład dnia pracy w zakresie pielęgnacji i obsługi chorych w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym:
07.00-07.15 – raport pielęgniarski.
07.15-08.15 – toaleta poranna chorych (kontynuacja), zmiana bielizny pościelowej i osobistej, znoszenie badań do laboratorium.
07.30-12.00 – rehabilitacja indywidualna chorych.
08.15-08. 45 – wykonywanie iniekcji, zabiegów pielęgniarskich
08.45-10.00 – śniadanie, rozdawanie leków, karmienie pacjentów.
10.00-11.30 – kąpiele chorych.
10.00-12.00 – zajęcia terapeutyczne (edukacyjne, plastyczne, manipulacyjne, relaksacyjne, spacery).
11.30-13.00 – zmiana pampersów oraz pozycji chorych.
13.00-14.15 – obiad, rozdawanie leków, karmienie .
13.00-14.30 – wydawanie wypisów.
14.15-16.00 – czas wolny dla chorych, praca w oddziale, uzupełnianie dokumentacji pielęgniarskiej.
15.00-16.30 – wizyta lekarska (2x w tygodniu), sprawdzanie zleceń lekarskich.
16.00-17.00 – mierzenie temperatury, wykreślanie w kartach gorączkowych, wykonywanie iniekcji, przygotowywanie chorych do kolacji.
17.00-18.00 – kolacja, karmienie chorych.
18.00-18.30 – układanie chorych
18.30-19.00 – pisanie raportu, przekazywanie dyżuru.
19.00-21.00 – rozdawanie leków, wykonywanie iniekcji, pojenie chorych.
21.00-22.00 – przygotowywanie chorych do snu.
22.00-04.30 – cisza nocna, uzupełnianie dokumentacji pielęgniarskiej, czynności porządkowe w zakładzie.
04.30-06.30 – toalety poranna chorych, pomiar temperatury, pobieranie krwi do badań, pojenie chorych.
06.30-07.00 – pisanie raportu pielęgniarskiego, przekazanie dyżuru.
W ciągu doby w godzinach parzystych wykonywana jest zmiana pozycji ciała pacjenta zagrożonego wystąpieniem odleżyn.

§ 22
Zadania pracowników zakładu.
Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego podlega Dyrektorowi SPZZOZ.
Pielęgniarka Koordynująca podlega Pielęgniarce Naczelnej.
I. Zadania Kierownika Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego:
1. ustalanie działań strategicznych Zakładu
2. zarządzanie zespołem ludzi
3. określenie celów opieki nad pacjentami Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczym
4. opracowywanie i przygotowanie dokumentów związanych z zawarciem kontraktu na usługi świadczone w Zakładzie zgodnie z bieżącym rozeznaniem i zapotrzebowaniem
5. czuwanie i bieżąca analiza wykonania kontraktu
6. prowadzenie bieżącej sprawozdawczości i statystyki
7. prowadzenie spraw kadrowych
8. współpraca z Dyrekcją Szpitala i kierownikami innych komórek organizacyjnych
9. systematyczna ocena jakości opieki
10. usprawnianie metod i sposobów pielęgnowania
11. opracowywanie standardów pielęgniarskich
12. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji medycznej
13. opracowywanie i wdrażanie nowych metod pielęgnowania odpowiednich do potrzeb pacjentów przebywających w Zakładzie
14. udzielanie porad w sprawach pielęgnowania, doskonalenia zawodowego i organizacji pracy
15. organizowanie i nadzorowanie wychowania zdrowotnego pacjentów i ich rodzin
16. przydział zadań i ocena ich realizacji.
Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego odpowiada za całokształt prac związanych z działalnością Zakładu Pielęgnacyjno -Opiekuńczego.

II. Zadania Pielęgniarki Koordynującej Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego:

1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu
2. zabezpieczenie Zakładu w odpowiednią ilość leków i sprzętu niezbędną do realizacji zadań
3. nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem i przechowywaniem leków oraz środków dezynfekcyjnych
4. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji pielęgniarskiej
5. nadzór nad utrzymaniem prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego Zakładu
6. zapewnienie jakości opieki, monitorowanie wskaźników jakościowych
7. zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i bezpiecznych warunków pracy
8. planowanie i organizowanie szkoleń personelu
9. ustalanie liczby i kategorii pracowników w celu prawidłowej realizacji zadań
10. nadzór i odpowiedzialność za eksploatację, naprawy sprzętu Zakładzie.
Pielęgniarka Koordynująca odpowiada za jakość świadczeń zespołu terapeutycznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.

III. Zadania lekarza w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
1. Kwalifikowanie chorych do przyjęcia do Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego na podstawie złożonego wniosku.
2. Medyczna ocena stanu zdrowia pacjenta przy przyjęciu do zakładu (badanie podmiotowe i przedmiotowe), analiza dokumentacji medycznej.
3. Potwierdzenie lub ustalenie rozpoznania.
4. Wizyta lekarska nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.
5. Zlecanie konsultacji specjalistycznych.
6. Zlecanie badań diagnostycznych.
7. Ustalenie leczenia farmakologicznego.
8. Ustalenie diety,
9. Zlecanie zabiegów fizjoterapeutycznych, psychoterapii.
10.Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11.Decydowanie o doborze przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
12. Kierowanie pacjentów – w razie konieczności – do oddziałów szpitalnych.
13. Udzielanie informacji rodzinom na temat stanu zdrowia pacjenta
IV. Zadania pielęgniarki odcinkowej w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym
1. Świadczenia pielęgnacyjno – higieniczne
a. kąpiel chorego
b. kąpiel lecznicza
c. profilaktyka i pielęgnacja odleżyn
d. zmiana bielizny pościelowej i osobistej
e. pomoc w żywieniu i nawadnianiu
f. karmienie przez zgłębnik, przetokę
g. pielęgnacja przetoki / stomii
h. płukanie pęcherza moczowego
i. pielęgnowanie rurki tracheostomijnej
j. wykonanie toalety pośmiertnej
2. Świadczenia diagnostyczne:
a. wywiad pielęgniarski
b. obserwacja poszczególnych układów
c. pomiar parametrów życiowych / tętno. RR, oddech/
d. pielęgniarskie badanie fizykalne
e. pobieranie materiału do badań diagnostycznych
g. oznaczanie glikemii za pomocą glukometru
h. wykonanie EKG
j. ocena i monitorowanie objawów u przewlekle chorych
k. pomiar masy ciała
l. pomiar obrzęków
m. wykonywanie bilansu wodnego
n. wykonywanie dobowej zbiórki moczu
o. wstępna ocena świadomości chorego
p. prowadzenie i analizowanie dokumentacji pielęgniarskiej
3. Świadczenia pielęgnacyjno – lecznicze:
a. dobór i wykorzystanie różnych technik karmienia u chorych
b. ustalanie diety w porozumieniu z lekarzem
c. zakładanie zgłębnika do żołądka i odbarczanie treści
d. zakładanie cewnika do pęcherza moczowego oraz jego usuwanie
e. wykonywanie zabiegów doodbytniczych / lewatywa, wlewka/
f. dobór sposobów i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn / do II stopnia włącznie / oraz przetok
g. doraźne podawanie tlenu
h. wykonywanie inhalacji
i. stosowanie drenażu ułożeniowego
j. wykonywanie iniekcji i wlewów kroplowych
k. podawanie zleconych leków
l. płukanie oka
m. udzielanie pomocy w nagłych wypadkach
n. podjęcie resuscytacji krążeniowo- oddechowej
o. stosowanie podstawowej psychoterapii i terapii zajęciowej
4. Świadczenia profilaktyczne:
a. zapobieganie odleżynom, przykurczą, stanom zapalnym, powikłaniom zakrzepowym
b. promocja zdrowia i edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny
5. Świadczenia z zakresu rehabilitacji
a. stosowanie gimnastyki oddechowej
b. stosowanie ćwiczeń biernych i czynnych u chorego w łóżku
c. pionizacja pacjenta
d. stosowanie ćwiczeń usprawniających w zakresie mowy
e. pomoc w poruszaniu się i korzystaniu z urządzeń ułatwiających poruszanie się
6. Inne świadczenia:
a. aktywizacja społeczna chorego / współudział w organizacji i prowadzeniu terapii zajęciowej i ćwiczeń relaksacyjnych
b. zaspakajanie potrzeb psychicznych
V. Zadania rehabilitanta / fizjoterapeuty.
1. prowadzenie rehabilitacji układu oddechowego
2. prowadzenie usprawniania ruchowego
3. stosowanie podstawowych metod o działaniu:
– p/ bólowym
– p/ zapalnym
– zmniejszającym napięcie mięśniowe
– poprawiających ukrwienie i rozgrzewających
4. udział w ustalaniu rozpoznania i indywidualnego programu rehabilitacji
/ usprawnienia chorego /
5. współpraca z pielęgniarkami w realizacji programu rehabilitacji i usprawniania chorego

VI. Zadania terapeuty zajęciowego
1. aktywizacja chorych poprzez stosowanie terapii zajęciowej
2. nauka podstawowych czynności życia codziennego- readaptacja chorego
3. organizacja i prowadzenie zajęć relaksacyjnych
4. organizacja czasu wolnego chorych.

VII. Zadania psychologa
1. prowadzenie wymaganej dokumentacji
2. rozpoznawanie potrzeb psychicznych pacjenta
3. pomoc w zmianie nastawienia chorego i opiekunów do problemu starości, niepełnosprawności
4. motywowanie pacjenta do uczestnictwa w życiu Zakładu
5. organizowanie terapii indywidualnej, grupowej i treningów umiejętności społecznych
6. pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pacjentów i personelu
7. prowadzenie wymaganej dokumentacji

VIII. Zadania technika fizjoterapeuty
1. prowadzenie zabiegów usprawniających adekwatnych do stanu układu ruchu pacjenta z uwzględnieniem obecnego stanu zdrowia chorego
2. prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej, cykl ćwiczeń oddechowych
3. współpraca z lekarzami, pielęgniarkami Zakładu
4. dokumentowanie działań

IX. Zadania inspektora ds. administracyjnych

1. naliczanie odpłatności za pobyt i wypisywanie zaświadczeń
2. prowadzenie imiennych kartotek pacjentów dotyczących rozliczania należności za pobyt
3. prowadzenie obsługi depozytu pacjentów – kartoteki imienne
– przyjmowanie depozytu: 30% świadczeń emerytalno – rentowych, socjalnych dostarczanych przez pocztę lub wpłaty własne pacjenta
– sporządzanie wykazu przyjętych świadczeń i wpłata do kasy SPZZOZ
– pobieranie zaliczki z kasy na wypłatę depozytu pacjentom
– wypłata pacjentom w obecności osoby drugiej
– wypłata depozytu rodzinie na podstawie pełnomocnictwa notarialnego lub postanowienia sądu dotyczącego ustanowienia kuratora dla osoby niepełnosprawnej, bądź podpisanego przez pacjenta upoważnienia (upoważnienie podpisane w obecności drugiego pracownika Zakładu)
– w czasie urlopu inspektora depozyt przyjmuje pracownik terapii zajęciowej
4. uzgadnianie kartotek należności i depozytów z księgowością po zakończeniu każdego miesiąca
5. pisemne zgłaszanie do ZUS/KRUS przyjęcia i wypisu/zgonu pacjenta
6. pisemne zgłaszanie do lekarza rodzinnego przyjęcia i wypisu/zgonu pacjenta

X. Zadania sprzątaczki
1. utrzymywanie Zakładu w porządku i czystości
2. pomoc w opiece nad pacjentami
3. pomoc w rozdawaniu posiłków pacjentom
4. współpraca z pielęgniarką dyżurną i wykonywanie jej poleceń
5. wykonywanie innych zadań doraźnie zleconych
6. transport czystej i brudnej bielizny
7. wywożenie śmieci
8. pomoc w transporcie zwłok

XI. Zadania opiekuna medycznego
1. Rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej
2. Współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki
3. Pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich.
4. Wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby niesamodzielnej.
5. Dbanie o czystość i estetykę łóżka i najbliższego otoczenia pacjenta.
6. Pomoc w zaspakajaniu potrzeby odżywiania i wydalania.
7. Pomoc osobie chorej i niepełnosprawnej w utrzymaniu aktywności ruchowej.
8. Pomaganie osobie niesamodzielnej w korzystaniu ze sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
9. Dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych.

§ 23

Zakład jest zobowiązany prowadzić dokumentację dotyczącą osób korzystających ze świadczeń:
– lekarską – prowadzą zatrudnieni lekarze
– pielęgniarską – prowadzą pielęgniarki pod nadzorem pielęgniarki koordynującej
– pracowni rehabilitacyjnej – prowadzi rehabilitant
– pracownika terapii zajęciowej – prowadzi terapeuta
– pracownika socjalnego – prowadzi pracownik socjalny
– psychologa – prowadzi psycholog
– inspektora ds. administracyjnych – prowadzi inspektor

§ 24
Wypisanie pacjenta z Zakładu następuje:
– gdy stan jego zdrowia nie wymaga dalszego pobytu w Zakładzie
– na żądanie pacjenta lub przedstawiciela urzędowego
– gdy narusza dyscyplinę obowiązującą w Zakładzie

Wypis na prośbę pacjenta lub rodziny należy udokumentować w historii choroby w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez pacjenta/rodzinę oraz lekarza.
ROZDZIAŁ VII
Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
§ 25
1. Zakład w procesie udzielania świadczeń może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), zgodnie z zawartymi przez SPZZOZ w Lipsku umowami.
2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, może polegać w szczególności na:
1. kierowaniu pacjentów na konsultacje specjalistyczne,
2. kierowaniu pacjentów na leczenie szpitalne,
3. kierowaniu pacjentów na badania diagnostyczne.

ROZDZIAŁ VIII

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

§ 26

1. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej określa zarządzenie Dyrektora SP ZZOZ.
2. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej za jedną stronę wyciągu lub odpisu wynosi 11,00 zł.
3. Odpłatność za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej wynosi 0,38 zł.
4. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej   w wersji elektronicznej wynosi 2,20 zł.
5. Opłata pobierana jest po udostępnieniu dokumentacji medycznej. Wpłaty dokonuje się gotówką, w kasie Zakładu.
6. Treść Zarządzenia podaje się do wiadomości pacjentów, poprzez wywieszenie na tablicy „informacji dla pacjentów i ich rodzin”.
ROZDZIAŁ IX
Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat
§ 27
1. Osoba przebywająca w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70%miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), osoby przebywającej w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.
2. Opłatę o której mowa w punkcie 1 ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w Zakładzie.
3. Miesięczną opłatę za pobyt w Zakładzie obniża się odpowiednio o liczbę dni nieobecności w danym miesiącu.
4. Obniżenie opłaty następuje pod warunkiem pisemnego poinformowania Kierownika Zakładu przez osobę przebywającą w Zakładzie lub jego opiekuna o nieobecności, co najmniej na 3 dni wcześniej, chyba, że powiadomienie to było niemożliwe z powodów losowych, a fakt ten został uwiarygodniony.
ROZDZIAŁ X
Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym

§ 28
1. SP ZZOZ w strukturach którego funkcjonuje Zakład pobiera opłaty za przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora SP ZZOZ.
2. Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym pobiera się opłatę 64 zł brutto za dobę.

ROZDZIAŁ XI
Sposób kierowania Zakładem
§ 29
1. Zakładem kieruje Kierownik Zakładu z podległością służbową Dyrektorowi SP ZZOZ. Na zewnątrz Zakład reprezentuje Dyrektor SP ZZOZ.
2. Pielęgniarka Koordynująca nadzoruje pracę zespołu pielęgniarek, organizuje pracę średniego i niższego personelu medycznego.
ROZDZIAŁ XII
Postanowienia końcowe
§ 30
1. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego SP ZZOZ w Lipsku.
2. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.04.2016 r.

IV. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna i Ratownictwo Medyczne

Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska lub pielęgniarska w POZ

Świadczeniami nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i/lub pielęgniarskiej są świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w ambulatorium lub domu pacjenta odpowiednio przez lekarza lub pielęgniarkę w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy (pacjenta), a także świadczenia udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia, pozostające w zakresie zadań podstawowej opieki zdrowotnej.

1. Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 następnego dnia oraz w soboty, niedziele, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego.

2. W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pracownik Zespołu (lekarz lub pielęgniarka) jest zobowiązany do:

a. Zapewnienia pacjentowi (Świadczeniobiorcy) niezbędnej pomocy medycznej;
b. Zapewnienia pacjentowi ciągłości leczenia w przypadkach wymagających dalszego postępowania, poprzez wskazanie miejsc w których proces przywracania zdrowia może być kontynuowany;
c. Orzekania i opiniowania o stanie zdrowia w uzasadnionych przypadkach;
d. Prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i/lub pielęgniarskiej realizowane są przy wykorzystaniu środków komunikacji posiadanych przez Zespół.

4. Pacjent (świadczeniobiorca), któremu udzielane jest świadczenie okazuje dowód uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych (dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, dowód osobisty z numerem PESEL.

Ratownictwo medyczne

Zespoły ratownictwa medycznego, wchodzące do Państwowego Ratownictwa Medycznego zapewniają pomoc każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia.

Do zadań Ratownictwa Medycznego należy w szczególności:

1. Wstępna diagnostyka i leczenie „ratunkowe” pacjentów;
2. Pomoc ofiarom katastrof w miejscu zdarzenia i klęsk żywiołowych zgodnie z założeniami powiatowego i wojewódzkiego planu zabezpieczenia ratunkowego;
3. Współpraca w zakresie ratownictwa medycznego z drugą jednostką systemu -najbliższym pogotowiem ratunkowym;
4. Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi w ramach systemu zintegrowanego ratownictwa;
5. Szkolenia w zakresie medycyny ratunkowej, dla personelu zakładu;
6. Organizacji transportu dla pacjentów Zespołu do innych zakładów opieki zdrowotnej w przypadku konieczności specjalistycznego leczenia, które jest niemożliwe do realizacji w Szpitalu Zespołu;

V. Diagnostyka Medyczna

1. Świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych udzielane są w ramach funkcjonujących w Zespole komórek organizacyjnych realizujących świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów.

2. Badania diagnostyczne mogą być również wykonywane przez podmioty zewnętrzne, na podstawie umów zawartych z Zespołem.

3. Świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych w tym analityki medycznej wykonywane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub osoby posiadającej wymagane kwalifikacje do udzielania świadczeń na podstawie obowiązujących przepisów bezpłatnie, pod warunkiem zawarcie stosownej umowy z podmiotem zlecającym wykonanie badania.

4. W pozostałych przypadkach zakłady udzielają świadczeń zdrowotnych (badań diagnostycznych) odpłatnie na życzenie pacjenta w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

5. Pobieranie opłat odbywa się zgodnie z obowiązującym w Zespole cennikiem, wprowadzonym przez Dyrektora w drodze zarządzenia. Cennik podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zespołu oraz umieszczony na tablicy ogłoszeń.

6. Wykonanie świadczenia zdrowotnego w Zakładzie Diagnostycznym następuje po uprzedniej rejestracji osobistej telefonicznej lub przez osoby trzecie.

7. Na badania wymagające wcześniejszego przygotowania pacjenta wyznaczone są terminy wykonania zadania.

8. Zlecenie badania z adnotacją „cito” zobowiązuje personel pracowni do wykonania badania w trybie pilnym.

9. W przypadku wykonania przez pracownie badania „cito” osoba wykonująca badanie jest zobowiązana natychmiast po uzyskaniu wyniku poinformować o nim lekarza zlecającego.

10. Zakłady diagnostyczne dostępne są całodobowo dla potrzeb oddziałów szpitalnych.

11. Świadczenia diagnostyczne niemożliwe do wykonania Zespole z uwagi na ich brak w katalogu świadczeń Zespołu są zlecane do wykonania przez zewnętrzne zakłady diagnostyczne, zgodnie z zawartymi umowami.

A. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Do zakresu zadań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej należy w szczególności:

1. Przyjmowanie i pobieranie do wykonania badań diagnostycznych, zgodnie z profilem Zakładu;
2. Wykonywanie badań diagnostycznych i z zakresu analiz lekarskich zlecanych przez Oddziały szpitalne pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu, w poradniach specjalistycznych oraz u pacjentów kierowanych przez innych świadczeniodawców – w przypadku zawarcia stosowanych umów – a także u pacjentów bez skierowania za odpłatnością Laboratorium świadczy usługi całodobowo. Laboratorium przyjmuje tylko taki materiał do badania, podpisany przez osobę zlecającą oraz tylko takie naczynia z materiałem do badania, które zostały prawidłowo oznakowane Laboratorium może odmówić przyjęcia materiału nieodpowiednio pobranego lub nieodpowiednio zabezpieczonego albo zażądać powtórnego dostarczenia materiału bądź pobrania materiału przez upoważniany personel pracowni. Badanie, którego wynik wzbudził wątpliwości lekarza wykonuje się ponownie bez zbędnej zwłoki;
3. Opracowywanie i wydawanie wyników. Wyniki badania odbierają z pracowni pracownicy medyczni komórek organizacyjnych, pracownicy innych zakładów opieki zdrowotnej lub osobiście pacjenci albo osoby przez nich upoważnione;
4. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami;
5. Prowadzenie w ramach serologii banku krwi na potrzeby Szpitala;
6. Tworzenie planu zakupów i odczynników diagnostycznych, wnioskowanie o ich zakup;
7. Przestrzeganie zasad epidemiologicznych oraz higieniczno-sanitarnych przy wykonywanie badań diagnostycznych.

B. Pracownia Diagnostyki Obrazowej

1. Zadaniem Pracowni Diagnostyki Obrazowej jest wykonywanie podstawowych i wysokospecjalistycznych badań w zakresie diagnostyki obrazowej (radiologicznych i ultrasonograficznych) zlecanych przez oddziały szpitalne pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu, w poradniach specjalistycznych oraz u pacjentów kierowanych przez innych świadczeniodawców – w przypadku zawarcia stosowanych umów – a także u pacjentów bez skierowania za odpłatnością.
2. Sposób przygotowania pacjentów do badania i sposób jego wykonania określa lekarz radiolog.

3. W Pracowni Diagnostyki Obrazowej prowadzi się rejestr uzgodnionych terminów przyjęć pacjentów do badań planowych.

4. Niezależnie od ustalonej planem codziennej liczby badań należy poddać badaniu wszystkich pacjentów w przypadkach nagłych i nie cierpiących zwłoki.

5. W przypadkach pilnych wyniki badania należy sporządzić w dniu ich zlecenia. W innych przypadkach wyniki powinny być przygotowane na dzień następny.

6. Lekarz opisujący wynik badania może – jeżeli uzna to za konieczne – zażądać danych dotyczących leczenia, zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta.

7. Wyniki badania odbierają z pracowni pracownicy medyczni komórek organizacyjnych, pracownicy innych zakładów opieki zdrowotnej lub osobiście pacjenci albo osoby przez nich upoważnione.

8. Pracownicy pracowni obowiązani są do tworzenia plany zakupów części, materiałów i odczynników diagnostycznych i wnioskowania o ich zakup.

VI. Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej

1. Celem głównym podstawowej opieki zdrowotnej jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

2. Do zadań komórki organizacyjnej poradnia podstawowej opieki zdrowotnej należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

3. Zakres świadczeń udzielanych przez komórkę organizacyjną poradnia podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje:

a) świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej,
b) badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

§ 31

VI. Inne komórki organizacyjne Zespołu

1. Sekcja Służb Pracowniczych

Do zakresu zadań sekcji i należy wspieranie i realizowanie polityki Dyrekcji Zespołu w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie spraw związanych z obsługą organizacyjno-prawną Zespołu, w szczególności w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa – w tym przepisów wewnętrznych – obowiązujących w Zespole (we współpracy z  kancelarią prawną obsługującą Zespół), szkolenia zawodowego, zatrudnienia płac i rachuby, spraw socjalno-bytowych, public relations przez obsługę asystencko-sekretarską Dyrekcji.

W szczególności do zadań sekcji i należy:

W zakresie spraw organizacyjnych:

a. Bieżąca analiza – we współpracy ze stanowiskiem Radcy Prawnego – przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem Zespołu:
b. Prowadzenie spraw dotyczących organizacji wewnętrznej Zespołu;
c. Opracowywanie – na podstawie analizy działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Zespołu – wniosków dotyczących usprawnienia i aktualizacji struktury organizacyjnej Zespołu – a po uzyskaniu akceptacji wprowadzenie ich w życie;
d. Współudział w opracowaniu (formalno-prawne opracowywanie), aktualizowaniu i wydawaniu dokumentacji organizacyjnej Zespołu (tzn. Statutu, Regulaminów: Organizacyjnego, Pracy, Wynagradzania, Socjalnego itd);
e. Współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu wewnętrznych aktów normalnych o charakterze organizacyjnym i ogólnym, wydawanych przez Dyrektora Zespołu (zarządzenia wewnętrzne, uchwały, pisma wg rozdzielnika);
f. Współudział w przygotowywaniu i wprowadzaniu zmian do krajowego Rejestru Sądowego i Księgi Rejestrowej zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Mazowieckiego;
g. Współudział w opracowywaniu zakresów czynności poszczególnych komórek organizacyjnych Zespołu;
h. Analiza zaleceń pokontrolnych oraz współudział w redagowaniu odpowiedzi na pisma pokontrolne;
i. Obsługa organizacyjna sekretariatu Dyrekcji;
j. Wykonywanie czynności kancelaryjnych, związanych z przyjmowaniem, rejestracją, przekazywaniem i wysyłaniem korespondencji;
k. Współudział w udzielaniu odpowiedzi na skargi i wnioski kierowane do Zespołu.

W zakresie spraw kadrowych (osobowych) i szkolenia zawodowego:

a. Współudział w prognozowaniu, planowaniu i bilansowaniu potrzeb kadrowych Zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem kadr wysoko kwalifikowanych;
b. Współudział w doborze i rozmieszczaniu kadr – we współpracy z kierownictwem Zespołu;
c. Przygotowywanie, uzgadnianie i prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji związanej z zatrudnianiem pracowników, ustalaniem uposażeń, przebiegiem zatrudnienia oraz rozwiązywaniem umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenie, kontraktów;
d. Zgłaszanie zapotrzebowań na pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz poprzez ogłoszenia prasowe, internet i specjalistyczne organizacje pracownicze;
e. Kontrola porządku i dyscypliny pracy rozliczania czasu pracy oraz sposobu wykorzystania zwolnień lekarskich, stawianie wniosków w zakresie stwierdzanych uchybień;
f. Przygotowywanie wniosków w sprawie nagradzania i karania pracowników;
g. Prowadzenie spraw szkoleń pracowników;
h. Tworzenie, uaktualnianie i zarządzanie systemem dokumentacji pracowniczej (baza danych pracowników);
i. Prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
j. Nadzór nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem planów urlopów wypoczynkowych, kontrola ich wykorzystania;
k. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym;
l. Nadzorowanie innych spraw kadrowych, wystawianie świadectw pracy i zaświadczeń w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

W zakresie zatrudnienia i płac:

a. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z płacami i wymaganej przez prawo dokumentacji w tym zakresie (np. Zasiłki chorobowe, rodzinne, opiekuńcze, pielęgnacyjne, wychowawcze, nieobecności, korekty wynagrodzeń, potrącenia – w tym komornicze) poprzez naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i wynikających z umów cywilnoprawnych;
b. Współudział w opracowywaniu: taryfikatorów płac, tabel płacowych oraz regulaminów wynagradzania i premiowania;
c. Przygotowywanie i sporządzanie w systemie „Płatnik” deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz korekty tych dokumentów do ZUS;
d. Ustalanie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy oraz terminowe sporządzanie odpowiednich informacji i rozliczeń do właściwego urzędu skarbowego (w tym rocznych deklaracji);
e. Sporządzanie na potrzeby pracowników lub wynikających z przepisów prawa stosownych dokumentów m. in. Emerytalnych, rentowych, dotyczących kapitału początkowego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz innych związanych z wynagrodzeniem pracowników;
f. Informowanie pracowników w sprawach płacowych, a w szczególności o zmianach przepisów w tym temacie.

2. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza prowadzi wszystkie sprawy gospodarczo-techniczne z zakresu infrastruktury Centrum, zarządzania majątkiem Zakładu (w tym także likwidacją zbędnych jego składników), obsługę procesów inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, sprzedaż usług niemedycznych świadczonych przez Zespół, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, prowadzenie także spraw z zakresu obsługi elektroenergetycznej, ciepłowniczo-hydraulicznej, zapewnienia eksploatacji gazów medycznych oraz wentylacji i klimatyzacji.

Do zadań Sekcji w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych należy:

a. Administrowanie budynkami oraz pomieszczeniami;
b. Zapewnienie warunków prawidłowej, skutecznej i efektywnej realizacji zadań administracyjnych, gospodarczych, magazynowych, transportowych, inwestycyjnych i remontowych;
c. Kierowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, transportowej;
d. Nadzór nad utrzymaniem pojazdów mechanicznych i ich serwisowaniem;
e. Organizacja dozoru mienia Zakładu;
f. Dbałość o czystość i estetykę przy budynkach i obiektach Zespołu, pielęgnowanie terenów zielonych;
g. Zabezpieczenie pomieszczeń i budynków przed dostępem osób niepowołanych, obsługa szatni;
h. Ewidencjonowanie i kontrolowanie stanów magazynowych;

Do zadań Sekcji w zakresie inwentaryzacji należy:

a. Współudział w sporządzaniu planów inwentaryzacji;
b. Współudział w inwentaryzacjach środków trwałych i wyposażenia Zespołu.

Do zadań Sekcji w zakresie utrzymania czystości należy:

a. Utrzymanie czystości i dezynfekcja powierzchni w obiektach i pomieszczeniach Zespołu;
b. Zapewnienie porządku i czystości wewnątrz i na zewnątrz Zespołu;
c. Wykonywanie transportu wewnętrznego w zakresie przewozu zwłok, leków, sprzętu jednorazowego i bielizny oraz zewnętrznego do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zespołu;
d. Zabezpieczanie usług pralniczych;
e. Nadzór nad utrzymaniem infrastruktury Zespołu we właściwym stanie sanitarnohigienicznych (we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi ), realizacji zadań związanych z poprawą warunków bhp;
f. Prowadzenie dokumentacji i zaleceń inspekcji sanitarnej.

3. Sekcja Techniczna

Do zadań sekcji należy:

a. Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego infrastruktury, urządzeń, sprzętu i wyposażenia;
b. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz przeprowadzenie okresowych przeglądów i konserwacji, zgodnie z wymogami technicznymi (urządzeń,
maszyn i infrastruktury Zespołu);
c. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz utrzymanie w stałej zdolności użytkowej obiektów, pomieszczeń, infrastruktury technicznej w stanie zapewniającym właściwe wykonywanie działalności statutowej oraz bezpieczeństwo ludzi i mienia;
d. Wykonywanie drobnych prac ślusarskich, elektrycznych, hydraulicznych, murarskich, tynkarskich, malarskich i stolarskich, usuwanie awarii i usterek.
e. Utrzymywanie w stałej sprawności sprzętu i aparatury medycznej, jej konserwowanie i naprawianie;
f. Dozór techniczny, współpraca przy eksploatacji instalacji sieci ciepłowniczej i wodno-ściekowej;
g. Przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych obiektów i instalacji oraz prowadzenie książek obiektów;
h. Zaopatrywanie Zespołu w materiały techniczne oraz artykuły gospodarcze.

Do zadań Sekcji Technicznej w zakresie inwestycji i remontów należy:

i. Przygotowywanie planów inwestycyjno-remontowych;
j. Zlecanie opracowania projektów technicznych inwestycji i remontów w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
k. Przygotowywanie umów z wykonawcami na wykonanie inwestycji i remontów;
l. Uczestnictwo i sporządzanie protokołów, odbiorów zakończonych robót inwestycyjnych i remontowych;
m. Nadzór nad realizacją zawartych umów i kontraktów dotyczących zakupów, dostaw, instalacji; napraw lub modernizacji podległej infrastruktury technicznej;
n. Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji inwestycyno-remontowej, prowadzenie sprawozdawczości;

4. Sekcja Finansowo – Księgowa

Sekcja Finansowo-Ksiegowa jest zobowiązana do prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansami Zespołu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi zagadnień finansowo-księgowych. Do zakresu zadań Sekcji Finansowo-Księgowej należy prowadzenie wszelkich spraw z zakresu: obsługi finansowej, księgowej, inwentaryzacyjnej, a także ewidencji i rozliczania kosztów.
W szczególności do zadań Sekcji należy:

1. Prowadzenie rachunkowości Zespołu zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz z innymi obowiązującymi przepisami i zasadami poprzez właściwą organizację systemu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentacji księgowej oraz bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie Zespołu, a także prawidłowe i terminowe dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych, zwłaszcza:

a. Dokonywanie – z zachowaniem porządku systematycznego zapisów księgowych „operacji gospodarczych” związanych ze sprzedażą usług podstawowych (medycznych) we właściwych rejestrach, oznaczanie dowodów księgowych właściwą pozycją księgową i dokonaną dekretacją oraz ich archiwizacja;
b. Dokonywanie z zachowaniem porządku systematycznego zapisów księgowych operacji gospodarczych związanych z obrotem w aptece zamkniętej we właściwych rejestrach, oznaczanie dowodów księgowych właściwą pozycją księgową i dokonaną dekretacją, ustalanie stanu zapasu i rozliczanie inwentaryzacji;
c. Dokonywanie z  zachowaniem porządku systematycznego zapisów księgowych operacji gospodarczych, związanych z zobowiązaniami wobec budżetu państwa i zrównanych z innymi – we właściwych rejestrach, dowodów księgowych właściwą pozycją księgową i dokonywaną dekretacją oraz ich archiwizacja dokumentacji;
d. Wystawianie faktur za usługi działalności podstawowej i pomocniczej;
e. Prowadzenie rozliczeń zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów usług poprzez: kontrolę prawidłowości rejestrów podatku, kontrola prawidłowości kwalifikacji podatku związanego z działalnością opodatkowaną i zwolnioną oraz terminowe sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług;
f. Prowadzenie rozliczeń zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych;
g. Bieżąca kontrola należności – w tym dochodzonych na drodze sądowej – z tytułu sprzedaży usług i związanych z windykacją należności przy współpracy ze stanowiskiem ds. obsługi prawne;
h. Prowadzenie rozliczenia budżetów działalności podstawowej i pomocniczej w oparciu o konta ewidencji kosztów
i. Prowadzenie kartoteki i ewidencji środków trwałych umorzonych całkowicie oraz w czasie i na jej podstawie ustalanie amortyzacji, przygotowywanie i księgowanie not w księgach Zespołu;
j. Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie majątku trwałego oraz zapasów w magazynie gospodarczym oraz kasacji sprzętu;

2. Prowadzenie gospodarki finansowej Zespołu w sposób zapewniający realizację umów przez Zespół, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych oraz terminową windykację należności i dochodzenie roszczeń spornych;
3. Nadzór nad prawidłowością wykorzystania środków pochodzących z dotacji, darowizn oraz innych środków będących w dyspozycji Zespołu;
4. Ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków;
5. Wystawianie faktur w zakresie działalności Zespołu – poza rozliczeniami z NFZ i innymi kontrahentami w zakresie działalności podstawowej (medycznej) Zespołu;
6. Prowadzenie obsługi kasowej Zespołu;
7. Sporządzanie analiz kosztów Zespołu;
8. Sporządzanie sprawozdawczości wg obowiązujących przepisów – w tym okresowych i rocznych sprawozdań finansowych.

5. Sekcja Marketingu i Statystyki Medycznej

Do zakresu zadań sekcji należy nadzór nad realizacją umów z NFZ w zakresie rozliczeń wykonanych świadczeń opieki zdrowotnej, sprawozdawczości, planowanie i analizy działalności medycznej oraz współudział w wycenie procedur medycznych.
W szczególności do zadań sekcji należy:

1. Przygotowanie ofert konkursowych i umów do NFZ na świadczenia medyczne w zakresie:

a. Lecznictwa zamkniętego;
b. Lecznictwa otwartego;
c. Programów lekowych;
d. Procedur kosztochłonnych;
e. Świadczeń odrębnie kontraktowanych;

2. Opracowywanie materiałów do NFZ, przygotowywanie ofert wraz z analizą i statystyką;
3. Rejestrowanie i monitorowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład w systemie ewidencyjno-informatycznym oraz zapewnienie ochrony tego systemu i danych dotyczących osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych;
4. Rozliczanie procedur medycznych wykonanych w oddziałach, poradniach, zakładach i innych komórkach organizacyjnych działalności podstawowej Zespołu;
5. Monitorowanie wykonania procedur – w oddziałach, poradniach, zakładach – zawartych umów o świadczenie usług medycznych;
6. Gromadzenie, kontrola, przetwarzanie, analizowanie i przekazywanie obowiązującej sprawozdawczości, zestawień i opracowań z dziedziny statystyki medycznej;
7. Ewidencja i kontrola kart szpitalnych, kart zgonów, sporządzanie odpisów historii chorób, kart informatycznych i innej obowiązującej dokumentacji medycznej;
8. Archiwizacja dokumentacji medycznej;
9. Monitorowanie zmian w zakresie procedur, kodowania i rozliczania – zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i NFZ;
10. Współpraca w zakresie przygotowywania materiałów do rejestracji nowych komórek organizacyjnych Zespołu;
11. Przygotowywanie sprawozdań i informacji w zakresie działalności poszczególnych Komórek organizacyjnych Zespołu (np. obłożenie, średni pobyt chorego, ilość leczonych, czas oczekiwania itp.).
12. Koordynacja i realizacja wszelkich obowiązków wynikających z postanowień zawartych w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia.

6. Stanowisko Radcy Prawnego (Adwokata)

Do zakresu działania Radcy Prawnego (Adwokata) należy zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej w tym zapewnienie ochrony prawnej interesów Zespołu, stosownie do treści ustawy o radcach prawnych i prawo o adwokaturze. Radca Prawny (Adwokat) zapewnia realizację zadań Zespołu pod względem obsługi prawnej, ponosząc odpowiedzialność z tego tytułu na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami. W celu zapewnienia sprawności funkcjonowania Zespołu pod względem prawnym radca prawny (Adwokat) współpracuje z komórkami organizacyjnymi Zespołu oraz innymi organami na zasadach określonych w  odrębnych przepisach.
W szczególności do zadań Radcy Prawnego (Adwokata) należy:

1. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawnych, w tym, w szczególności związanych z działalnością Zespołu;
2. Opracowywanie i opiniowanie umów i innych aktów wywołujących skutki prawne;
3. Opiniowanie pod względem prawnym, a także udział w wydawaniu przez Zakład wewnętrznych aktów normatywnych;
4. Opiniowanie umów cywilnoprawnych zawieranych przez Centrum;
5. Sporządzanie opinii prawnych;
6. Występowanie w charakterze pełnomocnika (zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
7. Nadzór prawny nad egzekucją należności Zespołu;
8. Wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej, wynikającej z odrębnych przepisów.

7. Stanowiska ds. bhp, p. poż. i spraw wojskowych.

Do zakresu działania stanowisk ds. bhp, p. poż. i spraw wojskowych należy nadzór nad przestrzeganiem w Zespole przepisów w zakresie bhp i p. poż., tworzenie warunków bezpiecznej pracy w Zespole oraz realizowanie zadań w zakresie obronności, a w szczególności:

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

a. Występowanie z inicjatywą oraz współudział w organizowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
b. Opracowywanie i przeprowadzanie instruktaży wstępnych (szkoleń) pracowników nowo-zatrudnionych;
c. Współpraca i współudział przy organizowaniu szkoleń pracowników – także okresowych – w zakresie bhp;
d. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
e. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia;
f. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy – co najmniej raz w roku – okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
g. Udział w pracach dotyczących poprawy stanu bhp oraz podejmowanie działań w tym zakresie;
h. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Zespołu, ocenie założeń i dokumentacji pomieszczeń pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników, a także zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bhp w tym zakresie;
i. Udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów normatywnych Zespołu (zarządzeń, regulaminów, instrukcji, pism wg rozdzielnika) dotyczących bhp oraz w ustalanie zadań osób kierujących pracownikami – w zakresie bhp;
j. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (dochodzeniach powypadkowych) oraz w opracowywaniu wniosków z nich wynikających;
k. Prowadzenie dokumentacji, jej kompletowanie i przechowywanie dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
l. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
m. Współudział z personelem medycznym, sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami – w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
n. Współudział w sprawie ustalania norm zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą, obuwia roboczego, sprzęt ochrony osobistej, środki utrzymania higieny oraz napoje, a także opiniowanie zapotrzebowań oraz kontrola stanu zaopatrzenia;
o. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia;
p. Współdziałanie ze Społecznym inspektorem pracy, związkami zawodowymi działającymi w Zespole, Sekcją Spraw Pracowniczych, Pielęgniarką Epidemiologiczną oraz innymi komórkami organizacyjnymi Zespołu w zakresie bhp;
q. Sporządzanie informacji i ocen stanu bhp w Zespole dla potrzeb kierownictwa Zespołu oraz instytucji zewnętrznych.

W zakresie spraw przeciwpożarowych:

a. Ustalanie form i kierunków działania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz koordynacja tych działań na szczeblu komórek organizacyjnych Zespołu;
b. Opracowywanie i sporządzanie planów, protokołów kontroli wewnętrznych i okresowych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego w Zespole;
c. Przedkładanie kierownictwu Zespołu informacji o?? stanie ochrony przeciwpożarowej wraz z?? wnioskami zmierzającymi do usuwania występujących zagrożeń;
d. Realizacja zadań ochrony p. poż. określonych przepisami poprzez podejmowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem oraz innym ewentualnym zagrożeniem;
e. Przeprowadzanie szczegółowych, syntetycznych i okresowych kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego obejmujących: stan bezpieczeństwa p. poż. obiektów, budynków i pomieszczeń, znajomość przez pracowników zasad bezpieczeństwa pożarowego w tym instrukcji postępowania na wypadek pożaru i konieczności użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, sprawdzenie stanu technicznego sprzętu i urządzeń p.poż, sprawdzanie przestrzegania przepisów p. poż;
f. Opracowywanie i przedstawianie przełożonemu wniosków odnośnie stwierdzonych uchybień w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z propozycjami ich usunięcia;
g. Prognozowanie i planowanie potrzeb Zespołu oraz nadzór nad wyposażeniem budynków, obiektów i terenu Zespołu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy, urządzenia i środki gaśnicze – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami;
h. Współpraca z właściwą terenowo komendą PSP w zakresie opracowywania opinii i analiz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mających na celu zapobieganie pożarom i innym zagrożeniom;
i. Opracowywanie projektów aktów wewnętrznych (zarządzeń, instrukcji, okólników, pism, wg rozdzielnika) dotyczących spraw ochrony przeciwpożarowej;
j. Prowadzenie szkoleń pracowniczych;
k. Sporządzanie sprawozdań oraz danych statystycznych w zakresie realizowanych zdań.

W zakresie Inspektora obrony cywilnej i tajnej kancelarii.

a. Przygotowywanie i prowadzenie działalności planistycznej, organizacyjnej, szkoleniowej, upowszechniającej i sprawozdawczej w zakresie problematyki obronnej;
b. Opracowywanie i okresowa aktualizacja zakładowych planów obrony, technicznego zabezpieczenia Zespołu oraz jego funkcjonowania w warunkach zagrożenia i wojny;
c. Organizacja systemu ochrony ludności i zakładu pracy – w tym zabezpieczenia kadrowego, energetycznego i bazy łóżkowej – oraz w innym, niezbędnym zakresie na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej;
d. Prowadzenie i koordynacja działalności szkoleniowej i ćwiczeń pracowników w kierunku ich przygotowania do pracy w warunkach zagrożenia i wojny;
e. Prowadzenie tajnej kancelarii oraz korespondencji związanej z zagadnieniami obronnymi;
f. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji niejawnej;
g. Prowadzenie magazynu rezerw wojskowych, rotacja i konserwacja materiałów rezerw medycznych;
h. Uczestnictwo w naradach, szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu OC;
i. Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu obronności.

8. Stanowisko ds. zamówień publicznych.

Do zadań stanowiska ds. zamówień publicznych należy:

Zapewnienie prawidłowego, rzetelnego i zgodnego z uregulowaniami prawnymi, w szczególności z ustawą o zamówieniach publicznych oraz uregulowaniami wewnętrznymi przeprowadzenia procedur o zamówienia publiczne, a w szczególności:

a. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane;
b. Przygotowywanie zamówień publicznych w oparciu o wnioski komórek organizacyjnych Zespołu;
c. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Zespołu w zakresie planowania, przygotowywania i udzielania zamówień publicznych, opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (ustalania przedmiotu zamówienia, szacowania jego wartości, określania warunków zamówienia).
d. Przygotowanie, prowadzenie i wdrążanie zleconych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach uczestnictwa w komisjach przetargowych;
e. Publikacja ogłoszeń, prowadzenie dokumentacji postępowania, zawiadamianie o jego wynikach;
f. Weryfikowanie pod względem formalnym projektów dokumentów przygotowywanych przez członków komisji przetargowych z merytorycznych komórek organizacyjnych, zlecających przeprowadzenie postępowania;
g. Udzielanie wyjaśnień pracownikom komórek organizacyjnych przy opracowywaniu dokumentów do postępowań w sprawie zamówień publicznych realizowanych przez Zespół;
h. Uczestniczenie w charakterze sekretarza w pracach komisji przetargowych dla zamówień realizowanych na rzecz komórek organizacyjnych Zespołu;
i. Udzielanie odpowiedzi na pytania i protesty we współpracy z osobami powołanymi do komisji przetargowych;
j. Uczestniczenie – wraz z Radcą Prawnym – w rozprawach związanych ze złożonymi odwołaniami;
k. Prowadzenie dokumentacji w zakresie określonym przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, w tym współudział w przygotowywaniu do podpisu umów zawieranych w wyniku przeprowadzonych postępowań;
l. Przechowywanie ofert i prowadzenie rejestru umów o zamówienia publiczne;
m. Prowadzenie ewidencji wpłaconych wadiów i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przekazywanie informacji do Sekcji Finansowo-Księgowej w sprawie zwrotu wadium;
n. Przygotowywanie planów, harmonogramów i rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach;
o. Poszukiwanie źródeł finansowania (wyszukiwanie konkursów) w zakresie funduszy unijnych poprzez bieżące monitorowanie możliwości dofinansowywania projektów z programów europejskich i krajowych i ich analizę;
p. Przygotowywanie wniosków/aplikacji w  sprawach pozyskania funduszy unijnych;
q. Przygotowywanie i opracowywanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej z ubieganiem się o dofinansowywanie ze środków unijnych;
r. Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie pozyskanych środków unijnych;
s. Przygotowywanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń oraz sprawozdań z realizacji projektów;
t. Bieżące aktualizowanie wniosków o dofinansowanie i harmonogramów realizacji danego projektu;
u. Prowadzenie działań promocyjnych.

9. Stanowisko ds. informatyki

Do zadań stanowiska ds. informatyki należy prowadzenie wszystkich spraw związanych z kompleksową informatyzacją Zespołu tzn.:

1. Administrowanie siecią komputerową, oraz jej konserwacja (serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe);
2. Instalacja i konfiguracja nowego sprzętu komputerowego, nowych urządzeń sieciowych;
3. Wdrażanie nowego oprogramowania;
4. Zapewnienie ciągłości pracy poprzez bieżące usuwanie usterek sprzętu i oprogramowania;
5. Zabezpieczanie danych przechowywanych na dyskach twardych (kopie zapasowe);
6. Zabezpieczenie sieci komputerowej;
7. Ochrona danych osobowych przechowywanych i generowanych elektronicznie;
8. Usuwanie awarii komputerów i urządzeń współpracujących, w tym typowanie sprzętu do naprawy serwisowej i zlecanie koniecznych napraw;
9. Instalowanie nowych wersji programów;
10. Doradztwo, udzielanie konsultacji, planowanie i przygotowanie zmian w infrastrukturze informatycznej;
11. Kontaktowanie się z jednostkami odpowiedzialnymi za funkcjonujące w Zespole oprogramowanie;
12. Obsługa techniczna należących do Zespołu stron internetowych, serwerów poczty elektronicznej;
13. Dokonywanie okresowych kontroli prawidłowości funkcjonowania sprzętu i sieci;
14. Gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej sieci komputerowej, komputerów i ich akcesoriów, urządzeń peryferyjnych (drukarek itp.);
15. Wspomaganie pracowników Zespołu w wykorzystywaniu sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

10. Kapelan Zespołu

Do zakresu działania Kapelana należy świadczenie opieki duszpasterskiej hospitalizowanym pacjentom poprzez:

1. Przygotowywanie i pełnienie posług religijnych pacjentom;
2. Udzielanie sakramentów świętych w kaplicy szpitalnej i salach chorych;
3. Odprawianie nabożeństw;
4. Świadczenie pociechy duchowej pacjentom – w szczególności chorym i opuszczonym;
5. Troskę o kaplicę szpitalną oraz umożliwienie osobom potrzebującym wsparcia duchowego korzystanie z niej w ciągu całego dnia;
6. Przyjazd do Szpitala na każde wezwanie chorych;
7. Pomoc duszpasterska w organizowaniu pogrzebu osób samotnych;
8. Wykonywanie innych zadań w zakresie posług duszpasterskich wynikających z odrębnych przepisów.

DZIAŁ IV
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

Rozdział I
Zasady ogólne

§ 32

1. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z ? procesu leczenia lub wynikające z przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności związane z następującymi czynnościami:
a) badaniem i poradą lekarską;
b) leczeniem;
c) rehabilitacją leczniczą;
d) opieką nad pacjentem;
e) pielęgnacją chorych;
f) badaniem diagnostycznym;
g) pomocą doraźną;

2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, w przepisach odrębnych lub umowie cywilno-prawnej.

3.Zespół udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w ramach środków finansowych przekazywanych przez instytucje ubezpieczenia zdrowotnego oraz innym osobom uprawnionym do świadczeń – w tym nieubezpieczonym za odpłatnością, a w stanach zagrożenia życia wszystkim potrzebującym pomocy medycznej.

4.Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

5.Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Zespołu potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej ze względu na zagrożenie życia.

6.Zespół prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Zespół udziela świadczeń z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznania i leczenia chorób oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

8.Świadczenia zdrowotne w Zespole udzielane są w zakresie:
a) stacjonarnej opieki zdrowotnej w warunkach szpitalnych (lecznictwo zamknięte);
b) ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielanej przez poradnie, przychodnie, pracownie oraz inne medyczne jednostki organizacyjne

wchodzące w skład Zespołu;
c) podstawowej opieki zdrowotnej oraz diagnostyki, w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Zespołu;
d) opieki długoterminowej;
e) w nagłych wypadkach i zachorowaniach (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemie) oraz osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
f) pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego;
h) badań diagnostycznych;
j) promocji i ochrony zdrowia.

Rozdział II
Zasady organizacji świadczeń stacjonarnych

§ 33

1.W oddziałach szpitalnych pacjenci objęci są specjalistycznymi, całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi.

2.Przyjęcie na oddział może nastąpić – w przypadkach uzasadnionych medycznie – w każdym dniu i o każdej porze.

3.Przyjęcie do szpitala odbywa się na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej i prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, co oznacza, że:

a) o przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej się (w tym także bez skierowania) lub skierowanej przez lekarza lub uprawnioną instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, jej opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do szpitala bez wyrażenia zgody;
b) jeżeli lekarz o którym mowa w ust. a) stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w szpitalu, a brak miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez szpital lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na przyjęcie, szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego szpitala po uprzednim porozumieniu się z tym szpitalem. O dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i o podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej.
c) jeżeli przyjęcie do szpitala nie musi nastąpić natychmiast jak w sytuacji zagrożenia życia, a dany oddział szpitalny nie ma w danej chwili możliwości przyjęcia wyznacza się termin, w którym nastąpi przyjęcie;
d) przyjęcia pacjentów do planowej hospitalizacji uzgadniane są z ordynatorami oddziałów;
e) pacjenci zgłaszający się na leczenie do szpitala i przyjmowani w trybie planowym, podlegają przyjęciu w ramach działań administracyjnych po badaniu przez lekarza dyżurnego;
f) lekarz decyduje o sposobie transportu do oddziału i jeżeli stan pacjenta tego wymaga to osobiście nadzoruje transport do oddziału. Lekarz przyjmujący ma obowiązek przekazania bezpośrednio lekarzowi prowadzącemu w oddziale wszystkich informacji dotyczących pacjenta istotnych w jego dalszym leczeniu.
g) w przypadku braku podstaw do przyjęcia do oddziału szpitalnego lekarz dyżurny może odmówić przyjęcia, informując badanego o toku dalszego postępowania. Równocześnie lekarz dyżurny sporządza odpowiednią adnotację w „księdze odmów”, a zainteresowany otrzymuje kartę odmowy.

4. Przy przyjęciu do szpitala należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, ważną książeczkę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia.

5. Z chwilą przyjęcia do szpitala pacjent ma możliwość przekazania odzieży do magazyny szpitala w depozyt. Pacjent ma prawo również oddać do depozytu szpitalnego posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze. Za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego szpital nie ponosi odpowiedzialności.
§ 34

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku może udzielać świadczeń zdrowotnych odpłatnych – poza kontraktem podpisanym z Narodowym Funduszem Zdrowia- na podstawie umowy zawartej z pacjentem przed rozpoczęciem udzielania świadczenia.

2. W razie gdy zlecenie wykonania określonego świadczenia zdrowotnego nie pochodzi od pacjenta, lecz od zakładu ubezpieczeń ubezpieczającego pacjenta lub pracodawcy pacjenta, wówczas Zespół zawiera umowę z podmiotem zlecającym, z tym zastrzeżeniem, że pacjent wyraża pisemną zgodę na procedurę medyczną i na pokrycie kosztów świadczenia zdrowotnego przez podmiot trzeci.

3. Przed zawarciem umowy Zespół ma obowiązek poinformować pacjenta, jakie świadczenia zdrowotne wchodzą w zakres wykupionej procedury medycznej, a które nie są objęte ceną.

4. Do przebiegu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych stosuje się postanowienia Działu IV niniejszego Regulaminu.

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne, niż finansowane ze środków publicznych określa cennik ustalony i wprowadzony przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku zarządzeniem wewnętrznym.

Rozdział III
Pobyt w Szpitalu

§ 35

1. Pacjentowi w trakcie pobytu w szpitalu zapewnia się:
1. świadczenia zdrowotne;
2. środki farmaceutyczne i materiały medyczne konieczne do wykonania świadczenia,
3. pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia;
4. całodobową lub całodzienną opiekę;

2. W szpitalu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

3. Pacjent ma prawo do koniecznych konsultacji i badań diagnostycznych wykonywanych w pracowniach szpitala. W uzasadnionych przypadkach może on być kierowany na badania diagnostyczne poza obręb szpitala – w tym również do innych placówek służby zdrowia, jeżeli ordynator lub upoważniony przez niego lekarz prowadzący stwierdzi istnienie wskazań do ich wykonania.

4. Badania są wykonywane w innych placówkach służby zdrowia na podstawie umów zawartych ze szpitalem, a organizacją tych badań zajmują się pracownicy szpitala.

5.Wszczęcie postępowania diagnostycznego, leczniczego i zabiegowego bez zgody pacjenta może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych prawem.

6.Ordynator i lekarz prowadzący odpowiedzialni są za organizację pracy w oddziale oraz prawidłowy proces leczenia pacjentów w oddziale.

7. Pacjent jest obowiązany stosować się do zaleceń i wskazań personelu medycznego.

8. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego bądź lekarza dyżurnego.

9. W porze obchodów lekarskich, dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków pacjenci obowiązani są do przebywania w wyznaczonych dla nich miejscach.

10. Pacjent jest obowiązany do przestrzegania higieny (czystości osobistej) stosownie do stopnia swojej sprawności.
11. Szpital udostępnia Kartę Praw Pacjenta poprzez wywieszenie jej w miejscach powszechnie dostępnych w szpitalu, w taki sposób, aby pacjent mógł się zapoznać z jego treścią.
12. Za prawidłowe „umieszczenie” w oddziale Karty Praw Pacjenta odpowiedzialna jest pielęgniarka oddziałowa.

§ 36

1.Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.

2. Szczegółowe informacje o godzinach odwiedzin ustala ordynator oddziału z pielęgniarką oddziałową, informacje o godzinach odwiedzin umieszczone są przy wejściu do szpitala i każdego z oddziałów.

3. Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów w sytuacjach określonych w regulaminie zostaje wydana przez Dyrektora Zespołu lub ordynatora oddziału w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie oraz termin trwania ograniczeń. Z treścią decyzji zostaje zapoznany personel szpitala (oddziału) oraz pacjenci i ich rodziny (odwiedzający).
4. Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.

5. Pacjenci oraz osoby odwiedzające winny przestrzegać obowiązujące w szpitalu przepisy sanitarne, przeciwpożarowe oraz w zakresie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.

6. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają ordynatorzy oddziałów lub lekarze przez nich upoważnieni – w ramach swych kompetencji – w godzinach ustalonych przez ordynatora i podanych do powszechnej wiadomości.

7. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji o każdym czasie.

Rozdział IV
Dokumentacja medyczna

§ 37

1. Szpital prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych, zapewniając ochronę danych osobowych.

2. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:
a) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości;
b) oznaczenie zakładu opieki zdrowotnej, ze wskazaniem komórki organizacyjnej zakładu, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
c) opis stanu zdrowia pacjenta o którym mowa wyżej lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
d) podpis osoby dokonującej wpisu (autoryzacja wpisu);
e) datę sporządzenia.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku może udostępnić dokumentację medyczną pacjenta tylko osobom i podmiotom wymienionym w niniejszym Regulaminie oraz tym podmiotom i instytucjom, które na mocy odrębnych ustaw są upoważnione do dostępu do dokumentacji medycznej.
Zespół udostępnia dokumentację o której mowa wyżej:
1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
2. zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych,
3. właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru,
4. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom i prokuratorom oraz sądom i rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
6. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
7. rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
8. zakładom ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej – za zgodą pacjenta,
9. lekarzom sądowym w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami,
10. pracownikom Zespołu na pisemny wniosek oraz na podstawie upoważnienia udzielonego przez Dyrektora,
11. lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,
12. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego przez nią postępowania,
13. spadkobiercom pacjenta w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
14. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
3. Dokumentację medyczną udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie pisemnego wniosku lub pisemnego wystąpienia organów czy instytucji publicznych.

4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następującej postaci:
a) do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej,
b) poprzez sporządzanie kopii odpowiednich dokumentów,
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda

udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,
d) odpisu,
e) wyciągu.
5. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i potwierdzenie jej udostępnienia przechowuje się wraz z dokumentacją medyczną.

6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w Zespole pobiera się opłatę wynikającą z art. 28 ust 4 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

7. Wysokość aktualnie obowiązującej opłaty podawana jest do wiadomości pracowników Zespołu, pacjentów i ich rodzin oraz osób trzecich poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie informacji na stronie internetowej Zespołu w formie zarządzenia Dyrektora Zespołu.

Lipsko, 01 września  2021r

ZARZĄDZENIE Nr 27 / 2021

w sprawie wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15. 04. 2011 r. o działalności leczniczej / Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póź. zm. /, w zw. z art. 28, art.34 i 35 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta oraz Komunikatem Prezesa GUS z dnia 09.08.2018 r. zarządzam:

§ 1.

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej za jedną stronę wyciągu lub odpisu wynosi 11,00 zł.

§ 2.

Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej za jedną stronę kopii  albo wydruku wynosi 0,38 zł.

§ 3.

Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w zakresie sporządzenia wyciągu, odpisu lub kopii na elektronicznym nośniku danych w przypadku prowadzenia przez podmiot leczniczy dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, wysokość opłaty wynosi 2,20 zł.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 01.09.2021 r.

8. Za udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu w siedzibie Zespołu nie pobiera się opłaty.

9. Osoba przeglądająca dokumentację medyczną ma prawo robić notatki czy sporządzać fotokopie za pomocą własnego sprzętu technicznego.

Rozdział V
Wypis

§ 38

1. Wypisanie pacjenta ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:
a) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu;
b) na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jego przedstawiciela ustawowego;
c) gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania
świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

2. Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu.
Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację
w dokumentacji medycznej.

3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji z oddziału w wyznaczonym terminie, szpital zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje na własny koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania.

4. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, ponosi koszty pobytu w szpitalu począwszy od terminu określonego przez kierownika zakładu, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział VI
Zasady organizacji udzielania świadczeń ambulatoryjnych

§ 39

1.Świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej udzielane są w poradniach specjalistycznych przez lekarzy specjalistów pacjentom posiadającym skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2.Lekarz specjalista udziela świadczeń bez skierowania we wszystkich sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta.
3.Poza przypadkami określonymi w Regulaminie, świadczenia bez skierowania udzielane są odpłatnie.
4.Świadczenia zdrowotne udzielana są w terminach uzgodnionych z osobą dokonującą rejestracji.
5. Rejestracja pacjentów jest dokonywana w każdej formie; osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie – z wyznaczeniem przybliżonej godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
6.W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz specjalista wydaje skierowania na badania diagnostyczne do innych poradni specjalistycznych lub w celu leczenia stacjonarnego.
7.W przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz specjalista może objąć pacjenta stałym leczeniem.
8. Lekarz specjalista informuje lekarza kierującego i sprawującego podstawową opiekę nad pacjentem o przebiegu leczenia oraz o objęciu stałym leczeniem specjalistycznym.
9.W każdej poradni, w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów przedstawione są informacje o:
a) zasadach udzielania świadczeń;
b) sposobie rejestracji;
c) dniach i godzinach przyjęć z uwzględnieniem godzin administracyjnych;
d) nazwiskach lekarzy wraz z tygodniowym harmonogramem pracy i wyszczególnieniem godzin pracy każdego lekarza udzielającego świadczeń.

10. Pacjent przyjmowany do poradni musi posiadać:
a) dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
b) skierowanie od lekarza podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej,
c) wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta oraz karty informacyjnej leczenia szpitalnego, jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany.
11. Pacjenta ma prawo do wyboru lekarza specjalisty z którego usług medycznych będzie korzystał.
12. Gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych, lekarz specjalista kieruje pacjenta do leczenia szpitalnego, ustalając w miarę możliwości od razu termin przyjęcia do szpitala.
13. Zakres udzielania świadczeń ambulatoryjnych regulują umowy zawierane przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi płatnikami.

Rozdział VII
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i Ratownictwo Medyczne

§ 40

1.Świadczenia zdrowotne w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia są udzielane przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w którego skład wchodzą komórki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, wymienione w niniejszym Regulaminie.

2.W zespołach ratownictwa medycznego udziela się świadczeń zdrowotnych w ramach medycznych działań ratowniczych.

3.Zespoły Ratownictwa Medycznego prowadzą działania ratownicze wobec każdej osoby znajdującej się w stanie nagłym zagrożenia życia lub zdrowia, udzielając świadczeń zdrowotnych niezwłocznie i całodobowo.

4.W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczenia udzielane są na wezwanie zespołu (Pogotowia ratunkowego) bądź na miejscu w Izbie Przyjęć Szpitala.
5. Zespoły ratownictwa Medycznego realizują następujące zadania:
a) udzielają świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych

osób  znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku,

urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci itp.
b) udzielają świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach;
c) dokonują zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizują transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia

specjalistycznego o specjalnościach nie występujących w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

§ 41

1. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w innych komórkach Zespołu o charakterze medycznym poza oddziałami szpitala, nocną i świąteczną opieką zdrowotną, POZ i poradniami specjalistycznymi odbywa się na następujących zasadach:
a) w pracowniach diagnostycznych wykonywane są badania diagnostyczne na podstawie skierowania od lekarza;
b) w pracowniach i innych komórkach organizacyjnych Zespołu wykonywane są także badania diagnostyczne na podstawie umów podpisanych z innymi

zakładami opieki zdrowotnej;
c) badania wykonywane są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
d) w pracowniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku wykonywane są również badania odpłatne, zgodnie z

obowiązującymi w Zespole cennikami wydanymi na podstawie Zarządzeń Dyrektora Zespołu.

DZIAŁ V
Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej

§ 42

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej współdziała z innymi zakładami opieki zdrowotnej – w przypadku braku możliwości prowadzenia bądź kontynuowania procesu diagnostyczno-terapeutycznego w oparciu o siły i środki merytoryczno-techniczne Zespołu – w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
2 .Współdziałanie odbywa się w oparciu o:
a) obowiązujące przepisy prawne,
b) postanowienia wynikające z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
c) indywidualne umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych oraz przeprowadzenia konsultacji

specjalistycznych.
3. W sytuacjach koniecznych, gdy zostały wyczerpane możliwości diagnostyki i leczenia w Zespole, pacjent zostaje przekazany do innego zakładu opieki zdrowotnej, gwarantującego potrzebny zakres usług medycznych.
4. Zespół na bieżąco informuje współpracujące z nim publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz gabinety lekarza rodzinnego o zakresie i zasadach udzielania świadczeń medycznych oraz możliwościach diagnostycznych;
5. Informacje przekazywane są do w/w zakładów w formie pisemnej oraz zamieszczane na tablicach informacyjnych Zespołu.

DZIAŁ VI
Prawa i obowiązki pacjenta

§ 43

1. Prawa pacjenta w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku określa w szczególności ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.)

2. Prawa pacjenta są uregulowane również częściowo w następujących aktach prawnych:

1) Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);
2) ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póź. zm. );
3) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.);
4) ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r.Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.);
5) ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.);
6) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.Nr 111, poz. 535, z późn. zm.);
7) ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411);
8) ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.);
9) ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.);
10) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247,poz. 1819);
11) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108).

3. Wszystkie wymienione w niniejszym paragrafie akty prawne stanowią tzw. Kartę Praw Pacjenta, tj. zbiór aktów prawnych regulujących podstawowe prawa i obowiązki pacjenta w procesie udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Postanowienia Regulaminu nie mogą naruszać praw pacjenta określonych i wynikających z przepisów wymienionych wyżej.
4. Zespół udostępnia pacjentom przepisy dotyczące praw pacjenta poprzez wywieszenie wykazu aktów prawnych w miejscach udzielania świadczeń, umożliwiających swobodne zapoznanie się pacjenta z wykazem tych aktów.

5. Personel Zespołu sprawujący opiekę nad pacjentem zobowiązany jest do udzielania informacji w tym zakresie oraz przestrzegania praw pacjenta.

§ 44

1. Pacjent zobowiązany jest do:
a) stosowania się do wszelkich zaleceń i wskazań personelu medycznego;
b) przestrzegania obowiązujących w Zespole przepisów; przebywania na sali podczas obchodów lekarskich i dokonywania zabiegów i opatrunków;

przestrzegania ciszy i zachowania się w sposób nie zakłócający spokoju innym;
c) nie wychodzenia poza szpital, chyba, że jest to konieczne ze względów leczniczych (badania diagnostyczne, zabiegi, konsultacje itp.);
d) szanowania mienia będącego własnością Zespołu;
e) przestrzegania higieny (czystości osobistej) stosownie do stopnia sprawności.
2. Pacjentowi na terenie Zespołu zabrania się:
a) zakłócania porządku,
b) spożywania alkoholu,
c) palenia tytoniu,
d) przyjmowania leków oraz poddawania się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego bądź lekarza dyżurnego.

3. W przypadku nie stosowania się pacjenta do w/w zaleceń może on być wypisany ze szpitala, jeżeli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

Dział VII
Obowiązki Zespołu w razie śmierci pacjenta

§ 45

1. W razie śmierci pacjenta przebywającego w oddziale szpitalnym pielęgniarka/położna bezzwłocznie powiadamia o tym lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego.
2. Lekarz o którym mowa w ust.1 powinien natychmiast dokonać oględzin zmarłego, stwierdzić zgon i jego przyczynę, odnotować w historii choroby dzień i godzinę śmierci, a następnie wystawić kartę zgonu.
3. Pielęgniarka odcinkowa powinna odnotować dzień i godzinę śmierci w raporcie pielęgniarskim i na karcie gorączkowej.
4. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza – lekarz lub osoba przez niego wskazana (pielęgniarka dyżurna lub sekretarka medyczna) zawiadamia wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.
5. Po stwierdzeniu zgonu przez właściwego lekarza pielęgniarka dyżurna wypełnia „kartę skierowania zwłok do kostnicy”, po czym zwłoki oznaczone danymi identyfikacyjnymi pacjenta przewożone są do pomieszczenia „post mortem” – zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych – jeszcze przez dwie godziny od momentu stwierdzenia zgonu, po czym lekarz leczący lub lekarz dyżurny dokonuje ponownych oględzin.
6. Po ponownym stwierdzeniu zgonu przez lekarza zwłoki przewożone są do kostnicy (prosektorium).
7 Zwłoki osoby zmarłej przechowuje się w chłodni (kostnicy) nie dłużej niż 48 godzin.
8. Czas ten może być wydłużony, jeżeli:
a) nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby uprawnione do pochowania osoby zmarłej,
b) w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok,
c) przemawiają za tym inne ważne przyczyny – za zgodą albo na wniosek osoby uprawnionej do pochowania osoby zmarłej.

§ 46

1. Zwłoki osoby, która zmarła w Szpitalu mogą być poddane sekcji, w szczególności, gdy zgon tej osoby nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala.
2. Zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu, nie są poddawane sekcji, jeżeli przedstawiciel ustawowy tej osoby wyraził sprzeciw lub uczyniła to osoba za życia.
3. O zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny określonej w ust. 2 sporządza się adnotację w dokumentacji medycznej i załącza sprzeciw, o którym mowa wyżej.
4. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (jeżeli jest lekarzem) lub Zastępca Dyrektora ds .Lecznictwa na wniosek właściwego ordynatora lub w razie potrzeby, po zasięgnięciu jego opinii, zarządza dokonanie lub zaniechanie sekcji.
5. W dokumentacji medycznej osoby, która zmarła w szpitalu sporządza się adnotację o dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok z odpowiednim uzasadnieniem.
6. Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu.

§ 47

Szczegółowy tryb postępowania ze zwłokami ludzkimi regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu (Dz.U. Nr 203 poz. 1503 z późn. zm.) oraz wydane na ich podstawie zarządzenia określające tę procedurę, w tym wewnątrzzakładowe akty prawne i umowy.

Dział VIII
Postanowienia końcowe

§ 48

1. Interesant może złożyć skargę lub wniosek na piśmie w dowolnym okresie pracy sekretariatu Zespołu.
2. Skargi i wnioski przyjmowane są i rozpatrywane przez Dyrektora Zespołu i jego Zastępcę.
3. Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku wywieszane są na tablicach ogłoszeń Zespołu.

§ 49

1. Regulamin Organizacyjny – wprowadzając go zarządzeniem – ustala Dyrektor Zespołu.
2. Regulamin wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
3. Postanowień Regulaminu zobowiązani są przestrzegać:
a) wszyscy pracownicy Zespołu;
b) pacjenci przebywający w Zespole;
c) osoby odwiedzające pacjentów.
4. Podanie Regulaminu Organizacyjnego do wiadomości następuje poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowo-informacyjnych w widocznych miejscach Zespołu.
5. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie analogicznym do jego uchwalenia.
6. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa oraz wewnętrzne akty normatywne obowiązujące w Zespole.

Niniejszy Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku od dnia 1 lipca 2012 roku.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

10 października 2018, Szpital Lipsko