Dla studentów, słuchaczy szkół pomaturalnych, szkół policealnych

Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności praktycznych, pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna.

Praktyki odbywają się bez nawiązania stosunku pracy.

Warunkiem przyjęcia studenta/ucznia na praktykę przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku jest:

  1. Złożenie w Sekretariacie Szpitala podania o przyjęcie na praktyki, ze szczególnym  wskazaniem charakteru praktyk (tj. lekarskie, pielęgniarskie lub inne), dokładnego miejsca ich odbywania (tj. właściwej komórki organizacyjnej) oraz planowanego terminu odbywania praktyk.

2. Dołączenie do podania programu praktyk oraz skierowania na praktyki  z uczelni.

3. Warunkiem rozpoczęcia praktyki jest podpisanie porozumienia między Dyrekcją SP ZZOZ w Lipsku a podmiotem kierującym ma praktykę np.uczelnią  wyższą.

4. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyk :

  • okazanie książeczki sanitarno – epidemiologicznej,  potwierdzonej aktualnym wpisem o dobrym stanie zdrowia,
  • okazanie zaświadczenia o wyniku 3-krotnego, negatywnego badania bakteriologicznego w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella, wydanego przez stację sanitarno-epidemiologiczną,
  • okazanie wpisu o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B
  • przedłożenie aktualnego zaświadczenia o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej OC i następstw nieszczęśliwych wypadków NNW

 5.Posiadanie własnej odzieży ochronnej i obuwia.

6. Odpłatność za organizację praktyk zawodowych oraz staży w ramach programu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa dla pielęgniarek i położnych odbywanych w SPZZOZ w Lipsku  – zgodnie z zarządzeniem Nr 23/2023 Dyrektora  SPZZOZ w Lipsku  ustala się na kwotę    4,60 zł za godzinę zegarową lub 3,45zł za godzinę dydaktyczną

  •  z opłat zwalnia się osoby zatrudnione w SPZZOZ w Lipsku
  • w przypadku osób będących zstępnymi osób zatrudnionych w SPZZOZ w Lipsku opłata wynosi 2,30zł za godzinę zegarową lub 1,73 zł za godzinę dydaktyczną
  • należność winna być uregulowana przelewem na rachunek bankowy lub gotówką  w kasie szpitala  przed terminem rozpoczęcia praktyki zawodowej
  • w szczególnych przypadkach Dyrektor może zwolnić z odpłatności za organizację praktyk zawodowych lub stażu
  • potwierdzenie uiszczenia odpłatności zainteresowany powinien okazać nie później niż w dniu rozpoczęcia praktyki osobie odpowiedzialnej za jej organizację,

Dokumenty powinny być dostarczone do właściwej osoby  zajmującej się organizacją praktyk co najmniej 1 tydzień przed terminem praktyk.

22 lutego 2023, Szpital Lipsko