Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku zdobył tytuł „Wzorowa Placówka Medyczna” w ogólnopolskim konkursie kwalifikującym do grona najlepszych.
Niezależne gremium specjalistów z Forum Ekspertów oceniło placówkę w Lipsku i zdecydowało o przyznaniu certyfikatu.
Ocenie podlegała bieżąca działalność placówki w tym między innymi: działalność medyczna, oferowane usługi rehabilitacyjne, pielęgniarskie i diagnostyczne, zrealizowane projekty inwestycyjne, obsługa pacjentów wraz z kadrą medyczną. Elementem oceny były również osiągnięcia i zmiany w działalności placówki w ostatnich latach oraz planowana działalność zmierzająca do dalszego rozwoju podmiotu.
Szpital regularnie stara się pozyskiwać dofinansowania na różnego rodzaju inwestycje prowadzone w placówce.
Nowoczesny sprzęt będący na wyposażeniu szpitala sprawia, że diagnostyka pacjentów prowadzona jest w profesjonalny sposób, z wykorzystaniem aktualnej wiedzy personelu. Szpital dysponując tak dobrze funkcjonującym zapleczem jest niemal samodzielny, a pacjenci nie muszą jeździć do innych placówek medycznych, aby przeprowadzić kompleksowo diagnostykę i podjąć leczenie.
Dnia 12.12.2022r w obecności Pana Starosty, Pani Vice Starosty i przedstawiciela Rady Powiatu Dyrektor Maria Chmielnicka odebrała certyfikat Wzorowa Placówka Medyczna.
Certyfikat przyznany został szpitalowi na trzy lata.