Oddziałem kieruje:

Kierownik oddziału: mgr Magdalena Wyrostek – Stępień -mgr filozofii – specjalista psychoterapii uzależnień

Pielęgniarka koordynująca: mgr  Barbara Smagieł

Telefon kontaktowy:
Dyżurka pielęgniarek: (48) 378-36-52

e-mail:uzaleznienia.ordynator@szpitallipsko.pl

Personel oddziału:

 • mgr psychologii – specjalista psychoterapii uzależnień – mgr Małgorzata Wyrostek
 • mgr filozofii – specjalista psychoterapii uzależnień-mgr Magdalena Wyrostek – Stępień
 • mgr psychologii – Paulina Janicka
 • lek. Małgorzata Wielorańska
 • 6 pielęgniarek ( 1 posiada tytuł mgr pielęgniarstwa i specjalizację w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego ,1 posiada tytuł mgr pielęgniarstwa i specjalizację w zakresie opieki długoterminowej), które zajmują się opieką pielęgniarską nad pacjentem w ciągu całej doby.

Oddział konsultowany jest przez lekarza psychiatrę.

Liczba łóżek – 10

Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Oddział Leczenia Uzależnień w Lipsku powstał w maju 2008 roku obok Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu która działa od 1983 r. Placówka funkcjonuje w ramach SPZZOZ w Lipsku.

Kwalifikacja do leczenia:

Oferta terapeutyczna całodobowego OLU w Lipsku skierowana jest do mężczyzn, którzy są uzależnieni od alkoholu i  wyrażają zgodę na podjęcie leczenia odwykowego lub są skierowani na leczenie przez Sąd. Pobyt pacjenta na Oddziale Leczenia Uzależnień to okres 8 tygodni.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: diagnozę ZUA, diagnozę medyczną, informację o leczeniu, ustalenie terminu przyjęcia na oddział, stworzenie planu trzeźwości na czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii.

Do leczenia do OLU kwalifikuje specjalista psychoterapii uzależnień oraz lekarz psychiatra. Terminy przyjęcia pacjentów są ustalane podczas wstępnej kwalifikacji, natomiast terminy przyjęcia pacjentów sądownie zobowiązanych do leczenia wyznaczane są w porozumieniu z Sądem.

Informacje dla pacjentów oczekujących na przyjęcie:

 1. Każde przyjęcie na Oddział poprzedzone jest konsultacją.
 2. Przyjęcia odbywają się w wyznaczonym terminie.
 3. W dniu przyjęcia wymagana jest co najmniej 2 tygodniowa abstynencja od alkoholu.
 4. Pacjenci przychodzący do Oddziału powinni być:
  • trzeźwi,
  • posiadać ze sobą aktualne skierowanie na leczenie odwykowe
  • dowód osobisty
  • rzeczy osobiste na cały okres pobytu (swobodny strój, wygodne obuwie, środki do higieny osobistej)
  • materiały potrzebne do pracy terapeutycznej (zeszyty, przybory do pisania).

Każdy pacjent od chwili przyjęcia do Oddziału poza uczestnictwem w terapii grupowej dodatkowo będzie uczestniczył w indywidualnych sesjach terapeutycznych mających na celu wykonanie diagnozy nozologicznej i problemowej, ułożenie na tej podstawie Osobistego Programu Terapii, monitorowanie i ocenę postępu pacjenta w czasie leczenia.

Oferta :

 • kwalifikowanie do leczenia: rozmowa diagnostyczno-motywująca,
 • indywidualne sesje terapeutyczne,
 • konsultacje psychiatryczne,
 • terapia grupowa,
 • grupa zapobiegania nawrotom choroby: Grupa przeznaczona dla osób, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu i utrzymują abstynencję,
 • spotkania rodzin: Ich celem jest przekazanie rodzinom wiedzy na temat tego czym jest uzależnienie, na czym polega leczenie odwykowe i zdrowienie w chorobie alkoholowej, z jakimi problemami borykają się rodziny osób uzależnionych od alkoholu, co to jest współuzależnienie oraz na czym polega zjawisko przemocy w rodzinie,
 • zjazdy absolwentów: Comiesięczne zjazdy absolwentów. Po zakończeniu programu podstawowego absolwenci zobowiązani są na 12 m-czny kontakt z oddziałem w ramach opieki poszpitalnej. Absolwenci rozliczają się ze swojego planu zdrowienia oraz omawiane są aktualne problemy związane z trzeźwieniem.

Formy leczenia:

 • Terapia grupowa
 • Konsultacje indywidualne
 • Konsultacje lekarskie
 • Spotkania z rodziną pacjenta

Warunki lokalowe i wyposażenie:

Oddział dysponuje 10 miejscami. 3 sale sypialne dla pacjentów, 2 sale do zajęć psychoterapii grupowej, 2 gabinety do psychoterapii indywidualnej, kuchnia, gabinet zabiegowy, sanitariaty, wyodrębnioną palarnię. W obrębie oddziału utworzono salę izolacyjną z węzłem sanitarnym.

19 maja 2023, Ewa Pietuszko