Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
SIWZ
Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
Załącznik nr 2 (formularze asortymentowo – cenowe)
Załącznik nr 3 (umowa – wzór)
Załącznik nr 4 (formularz parametrów technicznych ocenianych w kryterium jakość)
Załącznik nr 5 (oświadczenie art.25a ust.1 – podstawy wykluczenia)
Załącznik nr 6 (oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej)
Załącznik nr 7 (oświadczenie o rejestracji i oznakowaniu)

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25.06.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.06.2020r.
SIWZ po zmianach z dnia 25.06.2020r.