Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
SIWZ
Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
Załącznik nr 2 (formularz asortymentowo – cenowy)
Załącznik nr 3 (umowa sprzedaży – wzór)
Załącznik nr 4 (oświadczenie art.25a ust.1 – podstawy wykluczenia)
Załącznik nr 5 (oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej)
Załącznik nr 6 (identyfikator postępowania)
klucz publiczny

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 02.06.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.06.2020r.
SIWZ po modyfikacji z dnia 02.06.2020r.
Załącznik nr 2 (formularz asortymentowo – cenowy) po modyfikacji z dnia 02.06.2020r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 05.06.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 19.06.2020r.