Dla studentów, słuchaczy szkół pomaturalnych, szkół policealnych

Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności praktycznych, pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna.

Praktyki odbywają się bez nawiązania stosunku pracy.

Warunkiem przyjęcia studenta/ucznia na praktykę przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku jest:

  1. Złożenie w Sekretariacie Szpitala podania o przyjęcie na praktyki, ze szczególnym  wskazaniem charakteru praktyk (tj. lekarskie, pielęgniarskie lub inne), dokładnego miejsca ich odbywania (tj. właściwej komórki organizacyjnej) oraz planowanego terminu odbywania praktyk.

2. Dołączenie do podania programu praktyk oraz skierowania na praktyki  z uczelni.

3. Warunkiem rozpoczęcia praktyki jest podpisanie porozumienia między Dyrekcją SP ZZOZ w Lipsku a podmiotem kierującym ma praktykę np.uczelnią  wyższą.

4. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyk :

  • okazanie książeczki sanitarno – epidemiologicznej,  potwierdzonej aktualnym wpisem o dobrym stanie zdrowia,
  • okazanie zaświadczenia o wyniku 3-krotnego, negatywnego badania bakteriologicznego w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella, wydanego przez stację sanitarno-epidemiologiczną,
  • okazanie wpisu o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B
  • przedłożenie aktualnego zaświadczenia o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej OC i następstw nieszczęśliwych wypadków NNW

 5.Posiadanie własnej odzieży ochronnej i obuwia.

6. Odpłatność za praktyki – zgodnie z zarządzeniem Dyrektora  SP ZZOZ w Lipsku  Nr 2/2013   wysokość opłaty wynosi  25 zł za 40 godzin  od osoby:

  • odpłatność winna być uregulowana w kasie SP ZZOZ przez podmiot kierujący lub osobę kierowaną przed terminem rozpoczęcia praktyki zawodowej,
  • potwierdzenie uiszczenia odpłatności zainteresowany powinien okazać nie później niż w dniu rozpoczęcia praktyki osobie odpowiedzialnej za jej organizację,
  • z opłat za praktyki zawodowe zwolnione są osoby pozostające w zatrudnieniu w SP ZZOZ w Lipsku w okresie ich odbywania.

Dokumenty powinny być dostarczone do właściwej osoby  zajmującej się organizacją praktyk co najmniej 1 tydzień przed terminem praktyk.

20 czerwca 2018, Ewa Pietuszko