Zasady  Udostępniania Dokumentacji  Medycznej 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku  prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych przepisami:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1638 z póź. zm.),
 2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, 1524 ),
 3. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (  tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1845, z 2018 r. poz. 697 ),
 4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723 ),
 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 2069).

Szpital zapewnia ochronę danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia oraz wszystkich innych danych zawartych w dokumentacji, o której mowa powyżej.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

Na zasadach określonych wyżej cytowanymi przepisami, z uwzględnieniem w szczególności poniższych reguł Szpital udostępnia dokumentację medyczną:

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np.: dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy,
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem stosownego dokumentu:
  a) rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego;
  b) opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.)
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta wskazanej w dokumentacji medycznej. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną oraz jej udostępnienia ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.

Formy udostępniania

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

 1. Do wglądu w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej,
 2. Poprzez sporządzenie i wydanie kopii (wyciągów, odpisów) dokumentacji papierowej lub wyników badań na nośnikach elektronicznych,
 3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia , tylko w szczególnych przypadkach – gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji w innej formie mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

W celu otrzymania kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa do Szpitala ,”Wniosek o wydanie kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej” – Wniosek do pobrania na stronie internetowej Szpitala.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w:

 • Sekretariacie SPZZOZ – w przypadku dokumentacji szpitalnej (budynek Dyrekcji)
 • W Rejestracji Przychodni Specjalistycznej – w przypadku dokumentacji z poradni specjalistycznych (budynek szpitala – główne wejście)

W przypadku planowanego odbioru kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji Szpitala, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej”

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta , organom i uprawnionym podmiotom następuje na podstawie decyzji Dyrektora Zakładu.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii (wyciągów, odpisów) SP ZOZZ w Lipsku pobiera opłatę.

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa  Zarządzenie Dyrektora SP ZZOZ Nr 12/2018 z dnia 01 września 2018 roku i wynosi 31 groszy za jedną stronę ksero dokumentacji medycznej.
Sprawy z zakresu udostępniania dokumentacji medycznej w  SP ZZOZ  prowadzi Sekcja Marketingu i Statystyki Medycznej tel. (48)378-35-43

16 maja 2018, Szpital Lipsko