ABC Pacjenta

Informacje ogólne

Do oddziałów szpitalnych pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz np. przez lekarza leczącego „prywatnie” bez umowy z NFZ. W przypadku braku możliwości przyjęcia do szpitala w dniu zgłoszenia, pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących. Pacjent przyjmowany do szpitala powinien przedstawić dowód potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne i dowód osobisty. W przypadku stanu nagłego dokument ten może zostać przedstawiony  w innym czasie, nie później jednak, niż w terminie 30 dni  od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, jeśli pacjent przebywa w szpitalu lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielenia świadczenia. W razie nie przedstawiania dokumentu w podanych terminach pacjent jest obciążany kosztami świadczenia.

 

Przyjęcie do szpitala

Każdy pacjent po przybyciu do szpitala trafia do Izby Przyjęć ze skierowaniem na dany oddział. Oprócz skierowania należy przedstawić ważną legitymację ubezpieczeniową lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy i dowód osobisty. Renciści (emeryci) winni mieć przy sobie legitymację rencistów lub ostatni odcinek renty. Natomiast osoby nieubezpieczone powinny ze sobą zabrać dowód osobisty lub paszport.

 

Co zabrać ze sobą do szpitala?

Przed przybyciem do szpitala należy przygotować osobiste przybory toaletowe, pidżamę, szlafrok, ręcznik i ranne pantofle. Prosimy nie zabierać ze sobą dużych sum pieniędzy, biżuterii i innych kosztownych przedmiotów, za które szpital nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku posiadania przy sobie rzeczy wartościowych prosimy złożyć je do depozytu szpitala.

 

Odwiedziny

Odwiedziny chorych odbywają się w każdy dzień tygodnia w godzinach ustalonych przez Ordynatora Oddziału. Przedmiotowa informacja jest wywieszona na drzwiach wejściowych do Oddziału. Za zgodą Ordynatora rodzina może przebywać z chorym poza obowiązującymi godzinami. Odwiedzający są zobowiązani do zakładania jednorazowego obuwia ochronnego, a w Oddziałach Zabiegowych również fartuchów ochronnych. Wierzchnie okrycie należy zostawiać w szatni szpitala. Chorych mogą odwiedzać wyłącznie osoby zdrowe.

 

Wypisy

Przed opuszczeniem szpitala każdy pacjent otrzymuję wypis z kartą informacyjną o przebiegu leczenia oraz w razie potrzeby zaświadczenie o braku zdolności do pracy. Do wydania takiego zaświadczenia niezbędny jest PESEL, NIP zakładu pracy, NIP osobisty lub dowód osobisty pacjenta. Kartę informacyjną należy zachować i okazywać podczas wizyt kontrolnych w poradni.

 

Dokumentacja medyczna

W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku prowadzona jest dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza, wewnętrzna jak i zewnętrzna. Dokumentacja pacjenta hospitalizowanego jest zakładana przy przyjęciu pacjenta do szpitala (wpis do rejestru Księgi Głównej). W ramach Oddziałów prowadzone są Księgi Oddziałowe. Dokumentacja medyczna pacjenta jest przechowywana w sposób uniemożliwiający do niej dostęp osób nieupoważnionych z zachowaniem zasad poufności.

 

Udostępnianie dokumentacji

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku udostępnia dokumentację medyczną pacjentów:

 • Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 • Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 • Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim w zakresie niezbędnym do wykonania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru.
 • Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądowi dyscyplinarnemu, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem.
 • Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek.
 • Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
 • Podmiotom prowadzącym rejestr usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów.
 • Zakładom ubezpieczeń za zgodą pacjenta.
 • Lekarzowi, pielęgniarce lub położnej w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.

Dokumentacja medyczna może być udostępniania, także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • Do wglądu w SPZZOZ
 • Poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii.
 • Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału w tej dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cena kopii dokumentacji medycznej jest określona w cenniku usług medycznych SPZZOZ.

 

Archiwizowanie

Kompletna dokumentacja medyczna pacjenta hospitalizowanego jest przekazywana z Oddziału do SMiSM w terminie do 3 dni od daty wypisu pacjenta ze szpitala. Statystyka Medyczna po dokonaniu rejestracji i sprawdzeniu jej kompletności przekazuję do archiwum szpitala. W archiwum szpitala historie choroby przechowywane są 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem:

 • Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon
 • Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie
 • Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia
 • Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, które jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie okresów wymienionych powyżej dokumentacja zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta , którego dotyczyła.

Informacja o sposobach udostępniania dokumentacji medycznej udziela Sekcja Marketingu i Statystyki Medycznej – tel. /48/ 378-35-45 lub /48/ 378-35-43.

 

Informacje dodatkowe

Na terenie szpitala znajdują się: przy wejściu głównym kiosk, w którym oprócz prasy można kupić żywność. Kiosk jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
16.00, w soboty od 10.00 do 16.00, w niedzielę od 12.00 do 17.00. Na parterze niskim szpitala znajduje się Kaplica Szpitalna, w której Msze Święte odbywają się w niedziele i święta o godzinie 7.15 , a od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem środy) o 11.30. Posługa sakramentalna sprawowana jest w oddziałach szpitalnych codziennie w godzinach rannych.

Na terenie szpitala, również przy wejściu głównym znajduję się Apteka Ogólnodostępna czynna: w poniedziałek i środę od 8.00 do 16.00, we wtorki i czwartki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 19.00, w sobotę od 8.00 do 14.00.

Obok szpitala w budynku przy ulicy J.Śniadeckiego 2 znajduję się Punkt zaopatrzenia medycznego i ortopedycznego, który realizuje wnioski NFZ.

29 marca 2018, Szpital Lipsko