Oddziałem kieruje:

Kierownik oddziału – mgr psychologii Małgorzata Wyrostek
– specjalista terapii uzależnień

Pielęgniarka koordynujaca:
Danuta Łojewska – instruktor terapii uzależnień

Liczba łóżek – 10

Telefon kontaktowy:
Dyżurka pielęgniarek: (48) 378-36-52

e-mail: olu.ord@spzzoz.internetdsl.pl

Przydatne informacje:

Pacjent przychodzący na Oddział Leczenia Uzależnień powinien:

 • być trzeźwy,
 • mieć ze sobą numer PESEL,
 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub z Poradni Odwykowej w miejscu zamieszkania.

Personel oddziału:

w oddziale pracuje:

 • mgr filozofii – specjalista psychoterapii uzależnień,
 • pielęgniarka – instruktor terapii uzależnień,
 • oraz 5 pielęgniarek które zajmują się opieką pielęgniarską nad pacjentem w ciągu całej doby.

Oddział konsultowany jest przez lekarza psychiatrę.

Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Oddział Leczenia Uzależnień w Lipsku powstał w maju 2008 roku obok Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu która działa od 1983 r. Placówka funkcjonuje w ramach SPZZOZ w Lipsku.

Kwalifikacja do leczenia:

Oferta terapeutyczna całodobowego OLU w Lipsku skierowana jest do mężczyzn, którzy mają problem z alkoholem i wyrażają zgodę na podjęcie leczenia odwykowego lub są skierowani na leczenie przez Sąd. Pobyt pacjenta na Oddziale Leczenia Uzależnień to okres 8 tygodni. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: diagnozę ZUA, diagnozę medyczną, informację o leczeniu, ustalenie terminu przyjęcia na oddział, stworzenie planu trzeźwości na czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii. Do leczenia do OLU kwalifikuje specjalista terapii uzależnień oraz lekarz psychiatra. Terminy przyjęcia pacjentów sądownie zobowiązanych do leczenia oraz skierowanie pod kątem diagnozy uzależnienia wyznaczane są w porozumieniu z Sądem. Pacjenci przychodzący do Oddziału powinni być: trzeźwi, mieć ze sobą numer PESEL, dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia, skierowanie od lekarza rodzinnego lub z poradni odwykowej w miejscu zamieszkania.

Każdy pacjent od chwili przyjęcia do Oddziału poza uczestnictwem w terapii grupowej dodatkowo będzie uczestniczył w indywidualnych sesjach terapeutycznych mających na celu wykonanie diagnozy nozologicznej i problemowej, ułożenie na tej podstawie Osobistego Programu Terapii, monitorowanie i ocene postępu pacjenta w czasie leczenia pod kątem osiągania celów uniwersalnych i indywidualnych.

Oferta :

 • kwalifikowanie do leczenia: rozmowa diagnostyczno-motywująca,
 • indywidualne sesje terapeutyczne,
 • konsultacje psychiatryczne,
 • terapia grupowa: program podstawowy,
 • grupa zapobiegania nawrotom choroby: Grupa przeznaczona dla osób, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu i utrzymują abstynencję,
 • grupa współuzależnionych,
 • spotkania rodzin: Ich celem jest przekazanie rodzinom wiedzy na temat tego czym jest uzależnienie, na czym polega leczenie odwykowe i zdrowienie w chorobie alkoholowej, z jakimi problemami borykają się rodziny alkoholików, co to jest współuzależnienie oraz na czym polega zjawisko przemocy w rodzinie,
 • zjazdy absolwentów: Comiesięczne zjazdy absolwentów. Po zakończeniu programu podstawowego absolwenci zobowiązani są na 12 m-czny kontakt z oddziałem w ramach opieki poszpitalnej. Absolwenci rozliczają się ze swojego planu zdrowienia oraz omawiane są aktualne problemy związane z trzeźwieniem.

Formy leczenia:

 • Terapia grupowa
  • Program grupy wstępnej – psychoedukacja z elementami treningu umiejętności, mająca na celu przekazanie pacjentom wiedzy na temat uzależnienia i przełożeniu jej na umiejętności potrzebne do życia w trzeźwości
  • Program grupy podstawowej – istotą jest praca nad rozpoznawaniem własnego uzależnienia, budowaniem tożsamości osoby uzależnionej, uznaniem własnej bezsilności oraz rozpoznawaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia
  • Program grupy kończącej – realizacja zaleceń poszpitalnych, planowanie zdrowienia, budowanie sieci wsparcia dla swojego trzeźwienia, nauka asertywnych zachowań abstynenckich, radzenie sobie z nawrotami choroby, radzenie sobie z przykrymi uczuciami i schematami nałogowego funkcjonowania
 • Konsultacje indywidualne
  • Monitorowanie procesu terapii
  • Omawianie osobisty problemów pacjenta
 • Konsultacje lekarskie
 • Spotkania z rodziną pacjenta

Warunki lokalowe i wyposażenie:

Oddział dysponuje 10 miejscami. 3 sale sypialne dla pacjentów, 2 sale do zajęć psychoterapii grupowej, 2 gabinety do psychoterapii indywidualnej, kuchnia , gabinet zabiegowy, sanitariaty, wyodrębnioną palarnię.

12 grudnia 2017, Jolanta Wolszczak