ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19

Informacja w sprawie realizacji projektu pod nazwą:
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dnia 21 czerwca 2021 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku została podpisana umowa o powierzenie grantu nr COVID-19.02.07.16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe zostały przyznane Grantobiorcy z tytułu realizacji projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″.
Przyznany Grantobiorcy grant przeznaczony jest dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających oraz osób kuchenkowych, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy.
Pozyskane fundusze na dodatki do wynagrodzeń dla personelu pozwoliły wynagrodzić i docenić ciężką pracę całego Zespołu oraz motywować do podejmowania działań zmierzających do podnoszenia jakości świadczonych usług.

Kwota dofinansowania projektu: 203 355,36 zł
Czas realizacji projektu trwa od 01 maja 2020r do 31 sierpnia 2021r