Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
SIWZ
Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
Załącznik nr 2 (formularz asortymentowo – cenowy)
Załącznik nr 3 (umowa dostawy – wzór)
Załącznik nr 4 (oświadczenie art.25a ust.1 – podstawy wykluczenia)
Załącznik nr 5 (oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej)
Załącznik nr 6 (identyfikator postępowania)
klucz publiczny

Wyjaśnienia 1 do SIWZ z dnia 21.05.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21.05.2020r.
SIWZ po zmianach z dnia 21.05.2020 r.
Załącznik nr 2 (formularz asortymentowo – cenowy) po zmianach z dnia 21.05.2020r.
Załącznik nr 3 (umowa dostawy – wzór) po zmianach z dnia 21.05.2020r.

Wyjaśnienia 2 do SIWZ z dnia 22.05.2020r.

Wyjaśnienia 3 do SIWZ z dnia 26.05.2020r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 27.05.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 10.06.2020r.