Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
SIWZ
Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
Załącznik nr 2 (formularze asortymentowo – cenowe)
Załącznik nr 3 (umowa – wzór)
Załącznik nr 4 (oświadczenie art.25a ust.1 – warunki udziału)
Załącznik nr 5 (oświadczenie art.25a ust.1 – podstawy wykluczenia)
Załącznik nr 6 (oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej)
Załącznik nr 7 (oświadczenie wykonawcy)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.02.2020r.