Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
SIWZ
Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
Załącznik nr 2 (formularz asortymentowo – cenowy)
Załącznik nr 3 (umowa – wzór)
Załącznik nr 4 (oświadczenie art.25a ust.1 – podstawy wykluczenia)
Załącznik nr 5 (oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej)
Załącznik nr 6 (oświadczenie o rejestracji i oznakowaniu)

Odpowiedzi do SIWZ – 1 z dnia 13.01.2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.01.2020r.
SIWZ po zmianach z dnia 13.01.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.01.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 05.02.2020r.