Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
SIWZ
Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
Załącznik nr 2 (formularz asortymentowo – cenowy)
Załącznik nr 3 (umowa – wzór)
Załącznik nr 4 (oświadczenie art.25a ust.1 – warunki udziału)
Załącznik nr 5 (oświadczenie art.25a ust.1 – podstawy wykluczenia)
Załącznik nr 6 (oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej)