Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
SIWZ
Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
Załącznik nr 2 (formularz oferowanych odczynników i innych materiałów)
Załącznik nr 3 (formularz minimalnych i punktowanych parametrów analizatorów hematologicznych)
Załącznik nr 4 (umowa dostawy – wzór)
Załącznik nr 4a (umowa dzierżawy – wzór)
Załącznik nr 4b (wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych)
Załącznik nr 5 (oświadczenie art.25a ust.1 – warunki udziału)
Załącznik nr 6 (oświadczenie art.25a ust.1 – podstawy wykluczenia)
Załącznik nr 7 (oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej)
Załącznik nr 8 (oświadczenie o rejestracji i oznakowaniu)

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 24.04.2018r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 24.04.2018r.
SIWZ – po zmianach z 24.04.2018r.
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy po zmianach z dnia 24.04.2018r.
Załącznik nr 2 – formularz oferowanych odczynników i innych materiałów – po modyfikacji z dnia 24.04.2018
Załącznik nr 4 – umowa dostawy – wzór – po zmianach z dnia 24.04.2018r.

Informacja z otwarcia ofert – z dnia 30.04.2018r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dodano dnia 17.05.2018r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – powtórzone – dodano dnia 21.05.2018r.